การจัดการพื้นที่เพื่อปลูกทุเรียน
[ถอดบทเรียนจาก นายกำพล สถิต หมอดินอาสาประจำจังหวัดตราด]
การสร้างแปลงต้นแบบเกษตรอินทรีย์ในชุมชน
[ถอดบทเรียนจาก นายอิทธิเชษฐ์ ชมพู หมอดินอาสาประจำหมู่บ้านโคกพัฒนา อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย]