(20 เรื่อง)
web counter
สถิติจำนวนผู้เข้าชม
 
 
 
>> Click ที่ภาพเพื่อ เปิด ไฟล์ <<
 
การลดต้นทุนการทำนาของชาวนา
[ถอดบทเรียน จาก ตำบลตลาดน้อย อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี]
การปลูกข้าว
[ถอดบทเรียนจาก นายจรูญ มะแอม หมอดินอาสาประจำหมู่บ้านน้านโนนสำราญ จังหวัดหนองบัวลำภู]
การจัดการพื้นที่เพื่อปลูกทุเรียน
[ถอดบทเรียนจาก นายกำพล สถิต หมอดินอาสาประจำจังหวัดตราด]
การสร้างแปลงต้นแบบเกษตรอินทรีย์ในชุมชน
[ถอดบทเรียนจาก นายอิทธิเชษฐ์ ชมพู หมอดินอาสาประจำหมู่บ้านโคกพัฒนา อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย]
ทำเกษตรด้วยใจ ยังไงก็สำเร็จ
[ถอดบทเรียนจาก นายสุริยะ ชูวงศ์ เกษตรกรดีเด่นสาขาไร่นาสวนผสม ปี 2549 และเกษตรกรดีเด่นระดับประเทศ ปี 2559]
การจัดการดินเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวขาวดอกมะลิ 105
[ถอดบทเรียนจาก นายสกล พรมพิลา หมอดินอาสาประจำหมู่บ้าน หมู่ 12 ต.ดงครั่งน้อย อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด]
การจัดการภัยแล้งในพื้นที่
[ถอดบทเรียนจาก หมอดินอาสาที่เข้าร่วมการอบรมหมอดินอาสา 4.0]
ปรับเปลี่ยนพื้นที่ทำนาพัฒนาตามแบบเกษตรทฤษฎีใหม่
[ถอดบทเรียนจาก นายสายันต์ โฉมเชิด หมอดินอาสาประจำตำบล ต.บ้านเชี่ยน อ.หันคา จ.ชัยนาท ]
การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการจัดการดินและน้ำ
[ถอดบทเรียนจาก นางมัณยภา อิ่มผ่อง หมอดินอาสาประจำหมู่บ้าน ต. อ่างคีรี อ. มะขาม จ.จันทบุรี]
การใช้หญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ
[ถอดบทเรียนจาก นางสาวเอมพิกา แสนสระ หมอดินอาสาประจำหมู่บ้าน บ.หนองสำราญ ต.หนองแวง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ]
การจัดการดินลูกรังเพื่อทำการเกษตรแบบผสมผสานและการอนุรักษ์ดินและน้ำในพื้นที่เกษตรกรรม
[ถอดบทเรียนจาก นายไกรวรรณ์ อัครกุล หมอดินอาสาประจำหมู่บ้าน บ้านชุมพล ต.ค้อใต้ อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร]
การปรับปรุงบำรุงดิน การใช้พื้นที่และลักษณะพื้นที่การทำการเกษตรรายแปลง
[ถอดบทเรียนจาก นายจำนงค์ นาคประดับ หมอดินอาสาประจำอำเภอ อ.เมืองพะเยา จ. พะเยา]
งานจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ เพื่อเปลี่ยนจากการทำเกษตรเชิงเดี่ยวเป็นเกษตรผสมผสาน สามารถมีรายได้ตลอดทั้งปีและการพัฒนาที่ดินอย่างยั่งยืน
[ถอดบทเรียนจาก นายบอวร พิมสารี หมอดินอาสาประจำหมู่บ้าน บ้านป่าคาย ต.ห้วยเฮี้ย อ.นครไทย จ.พิษณุโลก]
การปลูกอ้อยคั้นน้ำสดและการแปรรูปจำหน่ายในชุมชน
[ถอดบทเรียนจาก นายชายแดน แก้วกลม หมอดินอาสาประจำอำเภอ อ.พบพระ จ.ตาก ]
การบริหารจัดการดินและน้ำในแปลงไม้ผล
[ถอดบทเรียนจาก นายวิเชียร บุญรอด หมอดินอาสาประจำตำบล ต.ยางหัก อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี ]
การวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดิน (Land use planning) ให้สามารถใช้ประโยชน์ที่ดินที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ระบบการปลูกพืชรูปแบบฟาร์ม
[ถอดบทเรียนจาก นายพิชิต ชูมณี หมอดินอาสาประจำตำบล ต.ปกาสัย อ.เหนือคลอง จ.กระบี่]
การจัดการดินเพื่อปลูกพืชผสมผสาน
[ถอดบทเรียนจาก นายประกิจ จิตรใจภักดิ์ หมอดินอาสาประจำตำบล ต. นาโยงเหนือ อ.นาโยง จ. ตรัง ]
การปรับเปลี่ยนพื้นที่ไม่เหมาะสมปลูกข้าว (N) เป็นเกษตรผสมผสาน (Zoning byAgri-map) ภายใต้โครงการบริหารจัดการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก
[ถอดบทเรียนจาก นายพรณรง ปั้นทอง หมอดินอาสาประจำตำบล ตำบลโนนหนามแท่ง อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ]