การปรับปรุงบำรุงดินด้วยปุ๋ยหมัก สารเร่งซุปเปอร์ พด.1
เร่งการเจริญเติบโตของพืชด้วยน้ำหมักชีวภาพ สารเร่งซุปเปอร์ พด. 2
การใช้ชีววิธีในการควบคุมโรครากเน่าโคนเน่าด้วยสารเร่งซุปเปอร์ พด.3