หมอดินอาสาดีเด่น กรมพัฒนาที่ดิน
ประจำปี 2566

เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ สาขาการพัฒนาที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
ชนะเลิศหมอดินอาสาดีเด่น กรมพัฒนาที่ดิน
นายคำภีร์ หงษ์คำ หมอดินอาสาประจำหมู่บ้าน
ต. บึงกระจับ อ. วิเชียรบุรี จ. เพชรบูรณ์
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8
 
รองชนะเลิศอันดับ 1 หมอดินอาสาดีเด่น
กรมพัฒนาที่ดิน

นางวันดี อุวิทัศ หมอดินอาสาประจำหมู่บ้าน
ต. บัวงาม อ. บุณฑริก จ. อุบลราชธานี
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4
     
รองชนะเลิศอันดับ 2 หมอดินอาสาดีเด่น
กรมพัฒนาที่ดิน

นางสาวอรทัย นิสัยเลิศ หมอดินอาสาประจำหมู่บ้าน
ต. หนองเทพ อ. โนนนารายณ์ จ. สุรินทร์
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3
 
หมอดินอาสาดีเด่น กรมพัฒนาที่ดิน ลำดับ 4
นายธัชชัย อัคฮาด หมอดินอาสาประจำตำบล
ต. ในเมือง อ. บ้านไผ่ จ. ขอนแก่น
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5
     
หมอดินอาสาดีเด่น กรมพัฒนาที่ดิน ลำดับ 5
นางสาวอารีรัตน์ พูนปาล หมอดินอาสาประจำหมู่บ้าน
ต. เขาวงกต อ. แก่งหางแมว จ. จันทบุรี
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 2
 
หมอดินอาสาดีเด่น กรมพัฒนาที่ดิน ลำดับ 6
นายสนิท ชาวป่า หมอดินอาสาประจำหมู่บ้าน
ต. บ้านไร่ อ. บ้านไร่ จ. อุทัยธานี
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9
     
หมอดินอาสาดีเด่น กรมพัฒนาที่ดิน ลำดับ 7
นายขวัญชัย แตงทอง หมอดินอาสาประจำจังหวัด
ต. สามง่ามท่าโบสถ์ อ. หันคา จ. ชัยนาท
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1
 
หมอดินอาสาดีเด่น กรมพัฒนาที่ดิน ลำดับ 8
นางอุษา พรานพนัส หมอดินอาสาประจำหมู่บ้าน
ต. รางบัว อ. จอมบึง จ. ราชบุรี
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10
     
หมอดินอาสาดีเด่น กรมพัฒนาที่ดิน ลำดับ 9
นายฆอรอเฮง ดอฆอ หมอดินอาสาประจำหมู่บ้าน
ต. ปุโรง อ. กรงปินัง จ. ยะลา
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12
 
หมอดินอาสาดีเด่น กรมพัฒนาที่ดิน ลำดับ 10
นายอินทนนท์ ผิวเกษแก้ว หมอดินอาสาประจำตำบล
ต. นาแก อ. งาว จ. ลำปาง
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6
     
หมอดินอาสาดีเด่น กรมพัฒนาที่ดิน ลำดับ 11
นายณัฐพล ขุ่ยคำ หมอดินอาสาประจำหมู่บ้าน
ต. บ้านเหล่า อ. แม่ใจ จ. พะเยา
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7
 
หมอดินอาสาดีเด่น กรมพัฒนาที่ดิน ลำดับ 12
นายสุริยา ชูสีสุข หมอดินอาสาประจำอำเภอ
ต. บ้านส้อง อ. เวียงสระ จ. สุราษฎร์ธานี
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11