หมอดินอาสาดีเด่น กรมพัฒนาที่ดิน
ประจำปี 2565

เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ สาขาการพัฒนาที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
ชนะเลิศหมอดินอาสาดีเด่น กรมพัฒนาที่ดิน
นายบรรจง แสนยะมูล หมอดินอาสาประจำหมู่บ้าน
ต. หัวขวาง อ. โกสุมพิสัย จ. มหาสารคาม
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5
 
รองชนะเลิศอันดับ 1 หมอดินอาสาดีเด่น
กรมพัฒนาที่ดิน

นายสุด ลำภา หมอดินอาสาประจำหมู่บ้าน
ต. แม่เปิน อ. แม่เปิน จ. นครสวรรค์
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9
     
รองชนะเลิศอันดับ 2 หมอดินอาสาดีเด่น
กรมพัฒนาที่ดิน

นายคำภีร์ หงษ์คำ หมอดินอาสาประจำหมู่บ้าน
ต. บึงกระจับ อ. วิเชียรบุรี จ. เพชรบูรณ์
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8
 
หมอดินอาสาดีเด่น กรมพัฒนาที่ดิน ลำดับ 4
นายประเสริฐ สุอ้าย หมอดินอาสาประจำตำบล
ต. สันทราย อ. ฝาง จ. เชียงใหม่
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6
     
หมอดินอาสาดีเด่น กรมพัฒนาที่ดิน ลำดับ 5
นายพรณรง ปั้นทอง หมอดินอาสาประจำตำบล
ต. โนนหนามแท่ง อ. เมืองอำนาจเจริญ จ. อำนาจเจริญ
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4
 
หมอดินอาสาดีเด่น กรมพัฒนาที่ดิน ลำดับ 6
นายสุกรรณ์ สังข์วรรณะ หมอดินอาสาประจำจังหวัด
ต. หนองราชวัตร อ. หนองหญ้าไซ จ. สุพรรณบุรี
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1
     
หมอดินอาสาดีเด่น กรมพัฒนาที่ดิน ลำดับ 7
นายพิชิต ชูมณี หมอดินอาสาประจำตำบล
ต. ปกาสัย อ. เหนือคลอง จ. กระบี่
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11
 
หมอดินอาสาดีเด่น กรมพัฒนาที่ดิน ลำดับ 8
นางสาวศิริรัตน์ แต่แดงเพชร หมอดินอาสาประจำหมู่บ้าน
ต. สวนผึ้ง อ. สวนผึ้ง จ. ราชบุรี
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10
     
หมอดินอาสาดีเด่น กรมพัฒนาที่ดิน ลำดับ 9
นายอังคาร สิงห์ลา หมอดินอาสาประจำหมู่บ้าน
ต. วังตะเฆ่ อ. หนองบัวระเหว จ. ชัยภูมิ
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3
 
หมอดินอาสาดีเด่น กรมพัฒนาที่ดิน ลำดับ 10
นายเสรี ฟูน้อย หมอดินอาสาประจำตำบล
ต. บ่อเหล็กลอง อ. ลอง จ. แพร่
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7
     
หมอดินอาสาดีเด่น กรมพัฒนาที่ดิน ลำดับ 11
นางเกษร ทองคำ หมอดินอาสาประจำหมู่บ้าน
ต. เกาะเต่า อ. ป่าพะยอม จ. พัทลุง
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12
 
หมอดินอาสาดีเด่น กรมพัฒนาที่ดิน ลำดับ 12
นายสุภาพ โนรีวงศ์ หมอดินอาสาประจำหมู่บ้าน
ต. ดอนเกาะกา อ. บางน้ำเปรี้ยว จ. ฉะเชิงเทรา
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 2