หมอดินอาสาดีเด่น กรมพัฒนาที่ดิน
ประจำปี 2564

เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ สาขาการพัฒนาที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
ชนะเลิศหมอดินอาสาดีเด่น กรมพัฒนาที่ดิน
นายวิเชียร บุญรอด หมอดินอาสาประจำตำบล
ต. ยางหัก อ. ปากท่อ จ. ราชบุรี
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10
 
รองชนะเลิศอันดับ 1 หมอดินอาสาดีเด่น
กรมพัฒนาที่ดิน

นายพิชิต ชูมณี หมอดินอาสาประจำตำบล
ต. ปกาสัย อ. เหนือคลอง จ. กระบี่
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11
     
รองชนะเลิศอันดับ 2 หมอดินอาสาดีเด่น
กรมพัฒนาที่ดิน

นายประกิจ จิตรใจภักดิ์ หมอดินอาสาประจำตำบล
ต. นาโยงเหนือ อ. นาโยง จ. ตรัง
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12
 
หมอดินอาสาดีเด่น กรมพัฒนาที่ดิน ลำดับ 4
นายไกรวรรณ์ อัครกุล หมอดินอาสาประจำหมู่บ้าน
ต. ค้อใต้ อ. สว่างแดนดิน จ. สกลนคร
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5
     
หมอดินอาสาดีเด่น กรมพัฒนาที่ดิน ลำดับ 5
ว่าที่ร้อยตรีชนะ ไชยชนะ หมอดินอาสาประจำหมู่บ้าน
ต. บ้านโฮ่ง อ. บ้านโฮ่ง จ. ลำพูน
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6
 
หมอดินอาสาดีเด่น กรมพัฒนาที่ดิน ลำดับ 6
นายสำรอง อำพนพงษ์ หมอดินอาสาประจำตำบล
ต. สามัคคี อ. เลิงนกทา จ. ยโสธร
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4
     
หมอดินอาสาดีเด่น กรมพัฒนาที่ดิน ลำดับ 7
นางมัณยภา อิ่มผ่อง หมอดินอาสาประจำหมู่บ้าน
ต. อ่างคีรี อ. มะขาม จ. จันทบุรี
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 2
 
หมอดินอาสาดีเด่น กรมพัฒนาที่ดิน ลำดับ 8
นางสาวเอมพิกา แสนสระ หมอดินอาสาประจำหมู่บ้าน
ต. หนองแวง อ. หนองบัวแดง จ. ชัยภูมิ
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3
     
หมอดินอาสาดีเด่น กรมพัฒนาที่ดิน ลำดับ 9
นายสายันต์ โฉมเชิด หมอดินอาสาประจำตำบล
ต. บ้านเชี่ยน อ. หันคา จ. ชัยนาท
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1
 
หมอดินอาสาดีเด่น กรมพัฒนาที่ดิน ลำดับ 10
นายจำนงค์ นาคประดับ หมอดินอาสาประจำอำเภอ
ต. บ้านตุ่น อ. เมืองพะเยา จ. พะเยา
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7
     
หมอดินอาสาดีเด่น กรมพัฒนาที่ดิน ลำดับ 11
นายบอวร พิมสารี หมอดินอาสาประจำหมู่บ้าน
ต. ห้วยเฮี้ย อ. นครไทย จ. พิษณุโลก
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8
 
หมอดินอาสาดีเด่น กรมพัฒนาที่ดิน ลำดับ 12
นายชายแดน แก้วกลม หมอดินอาสาประจำอำเภอ
ต. พบพระ อ. พบพระ จ. ตาก
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9