หมอดินอาสาดีเด่น กรมพัฒนาที่ดิน
ประจำปี 2563

เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ สาขาการพัฒนาที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
ชนะเลิศหมอดินอาสาดีเด่น กรมพัฒนาที่ดิน
นางชลาลัย ทับสิงห์ หมอดินอาสาประจำหมู่บ้าน
ต. ปางสวรรค์ อ. ชุมตาบง จ. นครสวรรค์
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9
 
รองชนะเลิศอันดับ 1 หมอดินอาสาดีเด่น
กรมพัฒนาที่ดิน

นางสมบัติ มีเพชร หมอดินอาสาประจำหมู่บ้าน
ต. บ่อภาค อ. ชาติตระการ จ. พิษณุโลก
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8
     
รองชนะเลิศอันดับ 2 หมอดินอาสาดีเด่น
กรมพัฒนาที่ดิน

นายวินิจ สุภาจันทร์ หมอดินอาสาประจำหมู่บ้าน
ต. นาเวียง อ. เสนางคนิคม จ. อำนาจเจริญ
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4
 
หมอดินอาสาดีเด่น กรมพัฒนาที่ดิน ลำดับ 4
นางวัฒนา จาจิรัตน์ หมอดินอาสาประจำหมู่บ้าน
ต. ทับพริก อ. อรัญประเทศ จ. สระแก้ว
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 2
     
หมอดินอาสาดีเด่น กรมพัฒนาที่ดิน ลำดับ 5
นายวารินทร์ ใจเกลี้ยง หมอดินอาสาประจำจังหวัด
ต. โคกยาง อ. เหนือคลอง จ. กระบี่
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11
 
หมอดินอาสาดีเด่น กรมพัฒนาที่ดิน ลำดับ 6
นายอภิศักดิ์ แก้วสีบุตร หมอดินอาสาประจำอำเภอ
ต. นางาม อ. มัญจาคีรี จ. ขอนแก่น
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5
     
หมอดินอาสาดีเด่น กรมพัฒนาที่ดิน ลำดับ 7
นายสมนึก แซ่เตียว หมอดินอาสาประจำหมู่บ้าน
ต. หนองปรือ อ. หนองปรือ จ. กาญจนบุรี
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10
 
หมอดินอาสาดีเด่น กรมพัฒนาที่ดิน ลำดับ 8
นายนิวัฒน์ เนตรทองคำ หมอดินอาสาประจำตำบล
ต. ทุ่งตำเสา อ. หาดใหญ่ จ. สงขลา
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12
     
หมอดินอาสาดีเด่น กรมพัฒนาที่ดิน ลำดับ 9
นายกิตติศักดิ์ เขนยทอง หมอดินอาสาประจำอำเภอ
ต. สวนพริก อ. พระนครศรีอยุธยา จ. พระนครศรีอยุธยา
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1
 
หมอดินอาสาดีเด่น กรมพัฒนาที่ดิน ลำดับ 10
นายไพศาล แดงพะยนต์ หมอดินอาสาประจำหมู่บ้าน
ต. หนองแวง อ. หนองบัวแดง จ. ชัยภูมิ
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3
     
หมอดินอาสาดีเด่น กรมพัฒนาที่ดิน ลำดับ 11
นายอำนวย จันทร์ใส หมอดินอาสาประจำหมู่บ้าน
ต. ทุ่งแล้ง อ. ลอง จ. แพร่
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7
 
หมอดินอาสาดีเด่น กรมพัฒนาที่ดิน ลำดับ 12
นายธนพงษ์พันธ์ เกี๋ยงแก้ว หมอดินอาสาประจำหมู่บ้าน
ต. บ้านดง อ. แม่เมาะ จ. ลำปาง
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6