หมอดินอาสาดีเด่น กรมพัฒนาที่ดิน
ประจำปี 2562

เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ สาขาการพัฒนาที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
ชนะเลิศหมอดินอาสาดีเด่น กรมพัฒนาที่ดิน
นายสุริยา หงษ์ลอยวงษ์ หมอดินอาสาประจำตำบล
ต. คำน้ำสร้าง อ. กุดชุม จ. ยโสธร
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4
 
รองชนะเลิศอันดับ 1 หมอดินอาสาดีเด่น
กรมพัฒนาที่ดิน

นายนิวัฒน์ เนตรทองคำ หมอดินอาสาประจำตำบล
ต. ทุ่งตำเสา อ. หาดใหญ่ จ. สงขลา
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12
     
รองชนะเลิศอันดับ 2 หมอดินอาสาดีเด่น
กรมพัฒนาที่ดิน

นายขวัญชัย แตงทอง หมอดินอาสาประจำจังหวัด
ต. สามง่ามท่าโบสถ์ อ. หันคา จ. ชัยนาท
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1
 
หมอดินอาสาดีเด่น กรมพัฒนาที่ดิน ลำดับ 4
นายสุรัตน์ รุกขรัตน์ หมอดินอาสาประจำตำบล
ต. ป่าไผ่ อ. ลี้ จ. ลำพูน
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6
     
หมอดินอาสาดีเด่น กรมพัฒนาที่ดิน ลำดับ 5
นายสุนทร ทิพย์ภักดี หมอดินอาสาประจำหมู่บ้าน
ต. รับร่อ อ. ท่าแซะ จ. ชุมพร
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11
 
หมอดินอาสาดีเด่น กรมพัฒนาที่ดิน ลำดับ 6
นางม้วน เกิดผล หมอดินอาสาประจำหมู่บ้าน
ต. หาดเสี้ยว อ. ศรีสัชนาลัย จ. สุโขทัย
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9
     
หมอดินอาสาดีเด่น กรมพัฒนาที่ดิน ลำดับ 7
นางแสงจันทร์ ปันแก้ว หมอดินอาสาประจำหมู่บ้าน
ต. ดงสุวรรณ อ. ดอกคำใต้ จ. พะเยา
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7
 
หมอดินอาสาดีเด่น กรมพัฒนาที่ดิน ลำดับ 8
นายประดิษฐ์ ศิริธรรมจักร หมอดินอาสาประจำหมู่บ้าน
ต. เมืองเก่าพัฒนา อ. เวียงเก่า จ. ขอนแก่น
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5
     
หมอดินอาสาดีเด่น กรมพัฒนาที่ดิน ลำดับ 9
นางนงลักษ์ ชัยสุริยงค์ หมอดินอาสาประจำตำบล
ต. ไผ่ล้อม อ. บางกระทุ่ม จ. พิษณุโลก
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8
 
หมอดินอาสาดีเด่น กรมพัฒนาที่ดิน ลำดับ 10
นายประทิน อ่อนน้อย หมอดินอาสาประจำหมู่บ้าน
ต. หนองโรง อ. พนมทวน จ. กาญจนบุรี
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10
     
หมอดินอาสาดีเด่น กรมพัฒนาที่ดิน ลำดับ 11
นายสุชาติ เสน่หา หมอดินอาสาประจำหมู่บ้าน
ต. คลองเขื่อน อ. คลองเขื่อน จ. ฉะเชิงเทรา
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 2
 
หมอดินอาสาดีเด่น กรมพัฒนาที่ดิน ลำดับ 12
นายเกียรติ ประมูลศรี หมอดินอาสาประจำอำเภอ
ต. เฉนียง อ. เมืองสุรินทร์ จ. สุรินทร์
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3