สรุปข้อมูลหมอดินอาสากรมพัฒนาที่ดิน

จําแนกตามรายสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต
จําแนกตามรายสถานีพัฒนาที่ดิน
หมอดินดอยจําแนกตามรายสถานีพัฒนาที่ดิน

ข้อมูล ณ วันที่ 9 สิงหาคม 2565 เวลา 20:42:29 น.

จำนวน 77,674 ราย

หน่วยงานจํานวนหมอดินอาสา (ราย)
สพข. 18,595
สพข. 24,693
สพข. 310,382
สพข. 412,111
สพข. 512,029
สพข. 64,111
สพข. 74,103
สพข. 85,052
สพข. 94,567
สพข. 103,785
สพข. 114,536
สพข. 123,710
รวม77,674