สรุปข้อมูลหมอดินอาสากรมพัฒนาที่ดิน

จําแนกตามรายสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต
จําแนกตามรายสถานีพัฒนาที่ดิน
หมอดินดอยจําแนกตามรายสถานีพัฒนาที่ดิน

ข้อมูล ณ วันที่ 17 ตุลาคม 2564 เวลา 10:15:20 น.

จำนวน 77,672 ราย

หน่วยงานจํานวนหมอดินอาสา (ราย)
สพข. 18,574
สพข. 24,696
สพข. 310,382
สพข. 412,111
สพข. 512,029
สพข. 64,111
สพข. 74,114
สพข. 85,053
สพข. 94,567
สพข. 103,788
สพข. 114,536
สพข. 123,711
รวม77,672