สรุปข้อมูลหมอดินอาสากรมพัฒนาที่ดิน

จําแนกตามรายสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต
จําแนกตามรายสถานีพัฒนาที่ดิน
หมอดินดอยจําแนกตามรายสถานีพัฒนาที่ดิน

ข้อมูล ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2564 เวลา 14:04:09 น.

จำนวน 235 ราย

หน่วยงานจํานวนหมอดินดอย (ราย)
สพด. เชียงใหม่177
สพด. แม่ฮ่องสอน4
สพด. ลำปาง4
สพด. ลำพูน4
สพด. เชียงราย42
สพด. พะเยา4
รวม235