สรุปข้อมูลหมอดินอาสากรมพัฒนาที่ดิน

จําแนกตามรายสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต
จําแนกตามรายสถานีพัฒนาที่ดิน
หมอดินดอยจําแนกตามรายสถานีพัฒนาที่ดิน

ข้อมูล ณ วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 เวลา 21:14:06 น.

จำนวน 235 ราย

หน่วยงานจํานวนหมอดินดอย (ราย)
สพด. เชียงใหม่180
สพด. แม่ฮ่องสอน4
สพด. ลำพูน5
สพด. เชียงราย41
สพด. พะเยา4
สพด. สุโขทัย1
รวม235