1. การฝึกอบรมหลักสูตร 1 (วันดินโลก)
  >> รุปจำนวนหมอดินอาสาที่เข้าร่วมอบรมหมอดินอาสา 4.0 หลักสูตร 1 (วันดินโลก)
 
 
2. การฝึกอบรมหลักสูตร 2 (ฝึกปฏิบัติและเรียนรู้ ณ ศูนย์ฝึกหมอดินอาสา)
  2.1 ศูนย์ฝึกปฏิบัติและเรียนรู้เทคโนโลยีด้านการเกษตร (ศูนย์ฝึกหมอดินอาสา)
    >> สพข.1
    >> สพข.2
    >> สพข.3
    >> สพข.4
    >> สพข.5
    >> สพข.6
    >> สพข.7
    >> สพข.8
    >> สพข.9
    >> สพข.10
    >> สพข.11
    >> สพข.12
  2.2 กำหนดการฝึกอบรมหมอดินอาสา
    >> สพข.1
    >> สพข.2
    >> สพข.3
    >> สพข.4
    >> สพข.5
    >> สพข.6
    >> สพข.7
    >> สพข.8
    >> สพข.9
    >> สพข.10
    >> สพข.11
    >> สพข.12
  2.3 แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง
    >> แบบฟอร์มการส่งชื่อสถานที่อบรม (หลักสูตร 2)
    >> แบบฟอร์มตารางกำหนดการฝึกอบรมหมอดินอาสา (หลักสูตร 2)
 
 
3. การฝึกอบรมหลักสูตร 3 (การพัฒนาและใช้ประโยชน์จากถังความรู้หมอดินอาสา)