การจำแนกประเภทที่ดิน
ป่าไม้ถาวรและการตรวจสอบป่าไม้ถาวร
การตรวจสอบความลาดชัน 35%
การสำรวจจัดทำสำมะโนที่ดินเพื่อการพัฒนาที่ดิน