รายงานผลการดำเนินงาน โครงการอบรมหมอดินอาสา 4.0 ปีงบประมาณ 2563
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 2 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12