( 34 เรื่อง)
 
สถิติจำนวนผู้เข้าชม
web counter
สรุปจำนวนหมอดินอาสาที่เข้าร่วมการอบรมหมอดินอาสา 4.0 ปีงบประมาณ 2563 (คลิก)
 
รายชื่อหมอดินอาสาที่เข้าร่วมการถอดบทเรียน ในการอบรมหมอดินอาสา 4.0 ปีงบประมาณ 2563
เกษตรอินทรีย์ /PGS การปลูกพืชปุ๋ยสดเพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์
การทดแทน 3 สารเคมีทางการเกษตร การปรับเปลี่ยนพื้นที่ (Zoning)
การจัดการภัยแล้งในพื้นที่ การใช้ผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีชีวภาพ
การอนุรักษ์ดินและน้ำ หมอดินกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
การอนุรักษ์ดินและน้ำ โดยใช้หญ้าแฝก บัตรดินดี
การจัดการดิน แหล่งน้ำในไร่นา
การจัดการดินเพื่อผลิตข้าวหอมมะลิ 105 ทฤษฎีใหม่/เศรษกิจพอเพียง
การปรับปรุงบำรุงดิน ศูนย์เรียนรู้เพื่อการพัฒนาที่ดิน
การจัดการพืช การสร้างเครือข่ายผลิตพืชแบบครบวงจร
การจัดการดินเพื่อปลูกพืช ธนาคารน้ำใต้ดิน
การจัดการพื้นที่เพื่อการเกษตร การบริหารเครือข่ายหมอดินอาสา
 
รายงานผลการดำเนินงาน โครงการอบรมหมอดินอาสา 4.0 ปีงบประมาณ 2563
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 2 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12