นายสุริยา หงษ์ลอยวงษ์
เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2562
นายสมหมาย ธรรมกิจ
หมอดินอาสาดีเด่นของกรมพัฒนาที่ดิน
หมอดินอาสาชาวไทยภูเขา
แห่งอำเภอกัลยาณิวัฒนา
     
พัฒน์พงษ์ มงคลกาญจนคุณ
ประยุกต์ใช้ความรู้การพัฒนาที่ดิน
สู่ความสำเร็จ
หมอดินอัมพร
ปราชญ์แห่งการลดต้นทุน
หมอดินอาสาต้นแบบ จ.สุพรรณบุรี
อนุรักษ์ดินและน้ำ ตามรอยพ่อหลวง
     
สมโภช ปานถม
ตามรอยหมอดินอาสาสู่ความสำเร็จ
สมโภช ปานถม
แนวทางการอนุรักษ์ดินและน้ำ
ในพื้นที่เกษตรกรรม
สมโภช ปานถม
การผลิตน้ำหมักชีวภาพ
โดยประยุกต์ใช้สารเร่ง พด.2
     
นายสุกรรณ์ สังข์วรรณะ
5 รู้ เรื่องเกษตร
นายสมร แตงอ่อน
การทำเกษตรผสมผสาน
นายขวัญชัย แตงทอง
การทำนาลดต้นทุนโดยใช้น้ำหมัก พด.2
     
นายทนงศักดิ์ นิลน้อย
หญ้าแฝก อุ้มน้ำ โอบดิน
นายเสวย พลไกร
หมอดินอาสาจังหวัดหนองคาย
นายลิขิต นามโพธิ์ไทร
หมอดินอาสาจังหวัดมุกดาหาร
     
   
นายสุริวงค์ แห้วเพ็ชร
หมอดินอาสาประจำจังหวัดอุทัยธาน