ชื่อ
นามสกุล
จังหวัด
   
กิจกรรมที่ทำร่วมกับกรมพัฒนาที่ดิน ข้อมูลจำเพาะของหมอดินอาสา
          ได้รับมอบหมายให้เป็นวิทยากรในการอบรม           เป็นผู้นำชุมชน
          มีศูนย์เรียนรู้           เคยได้รับรางวัลจากกรมพัฒนาที่ดิน
          มีสระน้ำไร่นาของกรมพัฒนาที่ดิน           ได้ลงทะเบียนเกษตรกรแล้ว
          มีกระเป๋า LDD Test Kit           เป็นประธานกลุ่มหมอดินอาสาในพื้นที่
          มีกระเป๋า pH Test Kit  
          มีแปลงขยายพันธุ์หญ้าแฝก เป็นสมาชิกกลุ่มเครือข่ายที่จัดตั้งตามกฎหมาย
          มีแปลงขยายเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด           กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
            กลุ่มสหกรณ์การเกษตร
กลุ่มเครือข่ายที่ดำเนินงานตามกิจกรรมพัฒนาที่ดิน  
          กลุ่มเครือข่าย PGS ระดับของหมอดิน
          กลุ่มเกษตรอินทรีย์           หมอดินอาสาประจำหมู่บ้าน
          กลุ่มลดใช้สารเคมี           หมอดินอาสาประจำตำบล
          กลุ่มโรงงานปุ๋ยงบ CEO จังหวัด           หมอดินอาสาประจำอำเภอ
          กลุ่มเครือข่ายหญ้าแฝก           หมอดินอาสาประจำจังหวัด
 
การดำรงตำแหน่งหมอดิน (คนเก่า/คนใหม่)