หมอดินอาสาดีเด่น กรมพัฒนาที่ดิน
ประจำปี 2566

เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ สาขาการพัฒนาที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
ชนะเลิศหมอดินอาสาดีเด่น กรมพัฒนาที่ดิน
นายคำภีร์ หงษ์คำ
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8
 
รองชนะเลิศอันดับ 1 หมอดินอาสาดีเด่น
กรมพัฒนาที่ดิน

นางวันดี อุวิทัศ
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4
     
รองชนะเลิศอันดับ 2 หมอดินอาสาดีเด่น
กรมพัฒนาที่ดิน

นางสาวอรทัย นิสัยเลิศ
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3
 
หมอดินอาสาดีเด่น กรมพัฒนาที่ดิน ลำดับ 4
นายธัชชัย อัคฮาด
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5
     
หมอดินอาสาดีเด่น กรมพัฒนาที่ดิน ลำดับ 5
นางสาวอารีรัตน์ พูนปาล
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 2
 
หมอดินอาสาดีเด่น กรมพัฒนาที่ดิน ลำดับ 6
นายสนิท ชาวป่า
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9
     
หมอดินอาสาดีเด่น กรมพัฒนาที่ดิน ลำดับ 7
นายขวัญชัย แตงทอง
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1
 
หมอดินอาสาดีเด่น กรมพัฒนาที่ดิน ลำดับ 8
นางอุษา พรานพนัส
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10
     
หมอดินอาสาดีเด่น กรมพัฒนาที่ดิน ลำดับ 9
นายฆอรอเฮง ดอฆอ
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12
 
หมอดินอาสาดีเด่น กรมพัฒนาที่ดิน ลำดับ 10
นายอินทนนท์ ผิวเกษแก้ว
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6
     
หมอดินอาสาดีเด่น กรมพัฒนาที่ดิน ลำดับ 11
นายณัฐพล ขุ่ยคำ
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7
 
หมอดินอาสาดีเด่น กรมพัฒนาที่ดิน ลำดับ 12
นายสุริยา ชูสีสุข
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11