หมอดินอาสาดีเด่น กรมพัฒนาที่ดิน
ประจำปี 2565

เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ สาขาการพัฒนาที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
ชนะเลิศหมอดินอาสาดีเด่น กรมพัฒนาที่ดิน
นายบรรจง แสนยะมูล
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5
 
รองชนะเลิศอันดับ 1 หมอดินอาสาดีเด่น
กรมพัฒนาที่ดิน

นายสุด ลำภา
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9
     
รองชนะเลิศอันดับ 2 หมอดินอาสาดีเด่น
กรมพัฒนาที่ดิน

นายคำภีร์ หงษ์คำ
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8
 
หมอดินอาสาดีเด่น กรมพัฒนาที่ดิน ลำดับ 4
นายประเสริฐ สุอ้าย
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6
     
หมอดินอาสาดีเด่น กรมพัฒนาที่ดิน ลำดับ 5
นายพรณรง ปั้นทอง
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4
 
หมอดินอาสาดีเด่น กรมพัฒนาที่ดิน ลำดับ 6
นายสุกรรณ์ สังข์วรรณะ
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1
     
หมอดินอาสาดีเด่น กรมพัฒนาที่ดิน ลำดับ 7
นายพิชิต ชูมณี
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11
 
หมอดินอาสาดีเด่น กรมพัฒนาที่ดิน ลำดับ 8
นางสาวศิริรัตน์ แต่แดงเพชร
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10
     
หมอดินอาสาดีเด่น กรมพัฒนาที่ดิน ลำดับ 9
นายอังคาร สิงห์ลา
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3
 
หมอดินอาสาดีเด่น กรมพัฒนาที่ดิน ลำดับ 10
นายเสรี ฟูน้อย
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7
     
หมอดินอาสาดีเด่น กรมพัฒนาที่ดิน ลำดับ 11
นางเกษร ทองคำ
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12
 
หมอดินอาสาดีเด่น กรมพัฒนาที่ดิน ลำดับ 12
นายสุภาพ โนรีวงศ์
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 2