หมอดินอาสาดีเด่น กรมพัฒนาที่ดิน
ประจำปี 2564

เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ สาขาการพัฒนาที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
ชนะเลิศหมอดินอาสาดีเด่น กรมพัฒนาที่ดิน
นายวิเชียร บุญรอด
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10
 
รองชนะเลิศอันดับ 1 หมอดินอาสาดีเด่น
กรมพัฒนาที่ดิน

นายพิชิต ชูมณี
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11
     
รองชนะเลิศอันดับ 2 หมอดินอาสาดีเด่น
กรมพัฒนาที่ดิน

นายประกิจ จิตรใจภักดิ์
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12
 
หมอดินอาสาดีเด่น กรมพัฒนาที่ดิน ลำดับ 4
นายไกรวรรณ์ อัครกุล
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5
     
หมอดินอาสาดีเด่น กรมพัฒนาที่ดิน ลำดับ 5
ว่าที่ร้อยตรีชนะ ไชยชนะ
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6
 
หมอดินอาสาดีเด่น กรมพัฒนาที่ดิน ลำดับ 6
นายสำรอง อำพนพงษ์
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4
     
หมอดินอาสาดีเด่น กรมพัฒนาที่ดิน ลำดับ 7
นางมัณยภา อิ่มผ่อง
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 2
 
หมอดินอาสาดีเด่น กรมพัฒนาที่ดิน ลำดับ 8
นางสาวเอมพิกา แสนสระ
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3
     
หมอดินอาสาดีเด่น กรมพัฒนาที่ดิน ลำดับ 9
นายสายันต์ โฉมเชิด
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1
 
หมอดินอาสาดีเด่น กรมพัฒนาที่ดิน ลำดับ 10
นายจำนงค์ นาคประดับ
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7
     
หมอดินอาสาดีเด่น กรมพัฒนาที่ดิน ลำดับ 11
นายบอวร พิมสารี
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8
 
หมอดินอาสาดีเด่น กรมพัฒนาที่ดิน ลำดับ 12
นายชายแดน แก้วกลม
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9