หมอดินอาสาดีเด่น กรมพัฒนาที่ดิน
ประจำปี 2563

เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ สาขาการพัฒนาที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
ชนะเลิศหมอดินอาสาดีเด่น กรมพัฒนาที่ดิน
นางชลาลัย ทับสิงห์
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9
 
รองชนะเลิศอันดับ 1 หมอดินอาสาดีเด่น
กรมพัฒนาที่ดิน

นางสมบัติ มีเพชร
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8
     
รองชนะเลิศอันดับ 2 หมอดินอาสาดีเด่น
กรมพัฒนาที่ดิน

นายวินิจ สุภาจันทร์
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4
 
หมอดินอาสาดีเด่น กรมพัฒนาที่ดิน ลำดับ 4
นางวัฒนา จาจิรัตน์
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 2
     
หมอดินอาสาดีเด่น กรมพัฒนาที่ดิน ลำดับ 5
นายวารินทร์ ใจเกลี้ยง
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11
 
หมอดินอาสาดีเด่น กรมพัฒนาที่ดิน ลำดับ 6
นายอภิศักดิ์ แก้วสีบุตร
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5
     
หมอดินอาสาดีเด่น กรมพัฒนาที่ดิน ลำดับ 7
นายสมนึก แซ่เตียว
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10
 
หมอดินอาสาดีเด่น กรมพัฒนาที่ดิน ลำดับ 8
นายนิวัฒน์ เนตรทองคำ
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12
     
หมอดินอาสาดีเด่น กรมพัฒนาที่ดิน ลำดับ 9
นายกิตติศักดิ์ เขนยทอง
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1
 
หมอดินอาสาดีเด่น กรมพัฒนาที่ดิน ลำดับ 10
นายไพศาล แดงพะยนต์
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3
     
หมอดินอาสาดีเด่น กรมพัฒนาที่ดิน ลำดับ 11
นายอำนวย จันทร์ใส
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7
 
หมอดินอาสาดีเด่น กรมพัฒนาที่ดิน ลำดับ 12
นายธนพงษ์พันธ์ เกี๋ยงแก้ว
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6