หมอดินอาสาดีเด่น กรมพัฒนาที่ดิน
ประจำปี 2562

เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ สาขาการพัฒนาที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
ชนะเลิศหมอดินอาสาดีเด่น กรมพัฒนาที่ดิน
นายสุริยา หงษ์ลอยวงษ์
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4
 
รองชนะเลิศอันดับ 1 หมอดินอาสาดีเด่น
กรมพัฒนาที่ดิน

นายนิวัฒน์ เนตรทองคำ
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12
     
รองชนะเลิศอันดับ 2 หมอดินอาสาดีเด่น
กรมพัฒนาที่ดิน

นายขวัญชัย แตงทอง
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1
 
หมอดินอาสาดีเด่น กรมพัฒนาที่ดิน ลำดับ 4
นายสุรัตน์ รุกขรัตน์
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6
     
หมอดินอาสาดีเด่น กรมพัฒนาที่ดิน ลำดับ 5
นายสุนทร ทิพย์ภักดี
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11
 
หมอดินอาสาดีเด่น กรมพัฒนาที่ดิน ลำดับ 6
นางม้วน เกิดผล
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9
     
หมอดินอาสาดีเด่น กรมพัฒนาที่ดิน ลำดับ 7
นางแสงจันทร์ ปันแก้ว
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7
 
หมอดินอาสาดีเด่น กรมพัฒนาที่ดิน ลำดับ 8
นายประดิษฐ์ ศิริธรรมจักร
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5
     
หมอดินอาสาดีเด่น กรมพัฒนาที่ดิน ลำดับ 9
นายสุนทร สดใส
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8
 
หมอดินอาสาดีเด่น กรมพัฒนาที่ดิน ลำดับ 10
นายประทิน อ่อนน้อย
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10
     
หมอดินอาสาดีเด่น กรมพัฒนาที่ดิน ลำดับ 11
นายสุชาติ เสน่หา
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 2
 
หมอดินอาสาดีเด่น กรมพัฒนาที่ดิน ลำดับ 12
นายเกียรติ ประมูลศรี
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3