หมอดินอาสาดีเด่น กรมพัฒนาที่ดิน ประจำปี 2564
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9


ชื่อ : นายชายแดน แก้วกลม
ตำแหน่ง : หมอดินอาสาประจำอำเภอ
ที่อยู่ : ตำบลพบพระ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก
ลักษณะพื้นที่ ปัญหาของดิน และแนวทางในการแก้ปัญหาพื้นที่ดิน
           นายชายแดน มีผลงานเด่นด้านการทำเกษตรผสมผสาน มีพื้นที่เป็นของตนเอง จำนวน 15 ไร่ โดยแบ่งเป็นพื้นที่ปลูกอ้อยคั้นน้ำ 5 ไร่ พื้นที่ปลูกพืชผัก 5 ไร่ และพื้นที่ปลูกไม้ผล 5 ไร่
           พื้นที่ทำการเกษตรของนายชายแดนเป็นชุดดินบ้านจ้อง (Bg) กลุ่มชุดดินที่ 29 พบปัญหา คือ เนื้อดินเป็นดินเหนียวจัด กรดรุนแรงถึงเป็นกรดจัด (pH 4.5-5.5) ความอุดมสมบูรณ์ค่อนข้างต่ำ และเสี่ยงต่อการขาดแคลนน้ำในฤดูเพาะปลูก นายชายแดนมีการเก็บตัวอย่างดินไปวิเคราะห์เพื่อจัดการแก้ไขปัญหาดินของตนเองตามค่าวิเคราะห์ดิน ปรับปรุงบำรุงดินโดยการปลูกพืชปุ๋ยสดแล้วไถกลบช่วงพืชกำลังออกดอก เพื่อเพิ่มธาตุอาหารและอินทรียวัตถุให้กับดิน ใช้สารเร่งซุปเปอร์ พด.1 ผลิตปุ๋ยหมักจากใบอ้อย และใบหญ้าเนเปียร์ ปุ๋ยหมักที่ผลิตใช้เองนำไปใช้รองก้นหลุมไม้ผลก่อนปลูก อัตรา 3 กก./ ต้น ใส่ในแปลงผักสวนครัว 1-2 กก./ตร.ม. ใช้สารเร่งซุปเปอร์ พด.2 ผลิตน้ำหมักชีวภาพผักและผลไม้ ใช้สารเร่งซุปเปอร์ พด.7 ผลิตสารป้องกันและไล่แมลงจากพืชสมุนไพร และมีการไถกลบตอซัง หลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตโดยฉีดพ่นน้ำหมักชีวภาพเพื่อช่วยในการย่อยสลาย นอกจากนี้ นายชายแดนยังใช้โปรแกรมปุ๋ยรายแปลงเพื่อรับคำแนะนำการใช้ปุ๋ยเคมีร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์ให้มีประสิทธิภาพ
           นายชายแดน มีการปลูกหญ้าแฝกในการอนุรักษ์ดินและน้ำ เพื่อป้องกันการชะล้างพังทลายของหน้าดิน กักเก็บตะกอนดิน และป้องกันไม่ให้ธาตุอาหารพืชไหลไปกับน้ำ
           ปัจจุบัน พื้นที่ของนายชายแดน ได้รับการจัดตั้งเป็นศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน สำหรับเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านการพัฒนาที่ดิน รวมถึงเป็นต้นแบบในชุมชนด้านการลดใช้สารเคมีทางการเกษตร และได้นำวิชาความรู้ที่ได้รับจากการอบรมหมอดินอาสาไปปรับใช้เพื่อลดต้นทุนการผลิต ทำให้ลดการใช้สารเคมีได้เป็นจำนวนมาก และที่สำคัญคือการคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ผลิตและผู้บริโภค
สามารถดูประวัติและผลงานเพิ่มเติมได้โดยสแกน QR Code