รองชนะเลิศอันดับ 2 หมอดินอาสาดีเด่น กรมพัฒนาที่ดิน ประจำปี 2564
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12


ชื่อ : นายประกิจ จิตรใจภักดิ์
ตำแหน่ง : หมอดินอาสาประจำตำบล
ที่อยู่ : ตำบลนาโยงเหนือ อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง
ลักษณะพื้นที่ ปัญหาของดิน และแนวทางในการแก้ปัญหาพื้นที่ดิน
           นายประกิจ มีผลงานเด่นด้านทำการเกษตรที่ดี (GAP) แบบผสมผสาน มีพื้นที่เป็นของตนเอง 39 ไร่ แบ่งพื้นที่ในการปลูกปาล์มน้ำมัน 19 ไร่ นาข้าว 5 ไร่ ไม้ผล ได้แก่ ทุเรียน ลองกอง มังคุด และมะพร้าวน้ำหอม 8 ไร่ พืชผักผสมผสาน 7 ไร่ และเสริมรายได้ด้วยการเลี้ยงหมูหลุม วัว ไก่ และปลา
           พื้นที่ทำการเกษตรของนายประกิจประกอบด้วย 2 ชุดดิน ได้แก่ ชุดดินพัทลุง (Ptl) กลุ่มชุดดินที่ 6 พบปัญหาคือ เนื้อดินเป็นดินเหนียว ความอุดมสมบูรณ์ต่ำ ดินเป็นกรด สภาพพื้นที่เป็นที่ลุ่มน้ำท่วมขังในฤดูฝน (ขุดคูยกร่องป้องกันน้ำท่วม) และชุดดินลำภูรา (Ll) กลุ่มชุดดินที่ 26 พบปัญหาคือ เนื้อดินเป็นดินเหนียว ความอุดมสมบูรณ์ต่ำ ดินเป็นกรด และขาดแคลนน้ำในฤดูแล้งที่ฝนทิ้งช่วงนาน ใช้โดโลไมท์แก้ปัญหาดินกรดอัตรา 500 กก./ไร่ ในแปลงปาล์มน้ำมัน ไม้ผล และพืชผัก
           นายประกิจปรับปรุงบำรุงดินโดยปลูกปอเทืองเป็นพืชปุ๋ยสดในนาข้าวแล้วไถกลบร่วมกับการใช้น้ำหมักชีวภาพหมักตอซังข้าวก่อนเตรียมแปลงและแปลงพืชผัก ใช้สารเร่งซุปเปอร์ พด.1 ผลิตปุ๋ยหมักจากฟางข้าว แกลบ มูลไก่ มูลสัตว์ ใช้รองก้นหลุมก่อนปลูกปาล์มน้ำมันในอัตรา 15 กก./ต้น ไม้ผลใช้อัตรา 50 กก./ต้น/ปี พืชผักใช้อัตรา 1 ตัน/ไร่ ใช้สารเร่งซุปเปอร์ พด.2 ผลิตน้ำหมักชีวภาพจากเศษปลา ผักและผลไม้ กากน้ำตาล ใช้หมักตอซังข้าว เจือจางในอัตราส่วน 1:500 ฉีดพ่นสัปดาห์ละ 1 ครั้งสำหรับพืชทุกชนิด และเดือนละ 2 ครั้งสำหรับไม้ผล โดยผ่านระบบท่อแรงดัน ใช้สารเร่งซุปเปอร์ พด.6 ผลิตสารบำบัดน้ำเสียและกำจัดกลิ่นจากเศษอาหารในครัวเรือน และกากน้ำตาล ใช้สัปดาห์ละ 1-2 ครั้ง บำบัดน้ำในบ่อเลี้ยงปลา บ่อปลาสวยงาม และใช้ล้างคอกสุกรเพื่อดับกลิ่นเจือจางในอัตราส่วน 1:100 ใช้สารเร่งซุปเปอร์ พด.7 ผลิตสารควบคุมและไล่แมลงศัตรูพืชจากพืชสมุนไพรในท้องถิ่น ใช้ในแปลงพืชผักภายในศูนย์ฯ และแปลงพืชผักอินทรีย์ เจือจางอัตราส่วน 1:500 ฉีดพ่นสัปดาห์ละ 1-2 ครั้ง หรือขึ้นอยู่กับการระบาดของแมลง ปลูกหญ้าแฝกเพื่อป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน
           ปัจจุบันพื้นที่ของนายประกิจเป็นศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน รวมทั้งเป็นแหล่งเรียนรู้ดูงานด้านไร่นาสวนผสมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริระดับอำเภอ ศูนย์เรียนรู้เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง พื้นที่ส่งเสริมการปลูกพืชระบบวนเกษตร และได้รับเชิญเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ด้านการพัฒนาที่ดิน ให้กับหน่วยงานต่าง ๆ อีกทั้ง ยังได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติและเกียรติคุณจากหน่วยงานต่าง ๆ มากมาย รวมรายได้สุทธิต่อปี 523,700 บาท
          
สามารถดูประวัติและผลงานเพิ่มเติมได้โดยสแกน QR Code