รองชนะเลิศอันดับ 1 หมอดินอาสาดีเด่น กรมพัฒนาที่ดิน ประจำปี 2564
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11


ชื่อ : นายพิชิต ชูมณี
ตำแหน่ง : หมอดินอาสาประจำตำบล
ที่อยู่ : ตำบลปกาสัย อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่
ลักษณะพื้นที่ ปัญหาของดิน และแนวทางในการแก้ปัญหาพื้นที่ดิน
           นายพิชิต มีผลงานเด่นด้านทำการเกษตรแบบผสมผสาน มีพื้นที่เป็นของตนเอง 12 ไร่ โดยแบ่งเป็นพื้นที่ปลูกข้าว 3 ไร่ พืชผักกางมุ้ง 1.5 ไร่ ไม้ผล รวมไม้เศรษฐกิจ หมาก พืชสมุนไพรและเลี้ยงสัตว์ 3 ไร่ แหล่งน้ำ 3.5 ไร่ และที่อยู่อาศัย 1 ไร่
           พื้นที่ทำการเกษตรของนายพิชิตเป็นชุดดินสายบุรีที่เป็นดินเหนียว (Bu-f) กลุ่มชุดดินที่ 6 พบปัญหาคือ ดินเหนียวจัด ดินมีความเป็นกรด ความอุดมสมบูรณ์ต่ำ และขาดแคลนน้ำในช่วงที่ฝนทิ้งช่วงนาน นายพิชิตปรับรูปแปลงเพื่อปรับเปลี่ยนการปลูกพืชเชิงเดี่ยวคือปาล์มน้ำมันเป็นการทำเกษตรอินทรีย์แบบผสมผสาน ใช้โดโลไมท์แก้ปัญหาดินเป็นกรด ปรับปรุงบำรุงดินโดยปลูกปอเทืองเป็นพืชปุ๋ยสดแล้วไถกลบ ใช้สารเร่งซุปเปอร์ พด.1 ผลิตปุ๋ยหมักจากขุยปาล์มน้ำมัน มูลสัตว์ รำข้าว แกลบ ใช้สารเร่งซุปเปอร์ พด.2 ผลิตน้ำหมักชีวภาพจากปลา และนมสดหมดอายุ ใช้สารเร่งซุปเปอร์ พด.7 ผลิตสารควบคุมและไล่แมลงศัตรูพืชจาก ตะไคร้หอม หางไหล บอระเพ็ด ข่า ฟ้าทะลายโจร เปลือกแค หนอนตายหยาก เมล็ดสะเดา ขิง มะกรูด ตะไคร้ พริกไทย พญาไร้ใบ สาบเสือ ผลสบู่ดำ ใบโหระพาฯ นายพิชิตผู้คิดค้นภูมิปัญญาในการผลิตข้าวคุณธรรมในแปลงนาแบบใช้น้ำน้อยในบ่อซีเมนต์ร่วมกับปุ๋ยหมักและน้ำหมักชีวภาพ คิดค้นรูปแบบและขนาดของโรงเรือนปลูกผักกางมุ้งโดยเน้นให้ได้ขนาดสัมพันธ์กับวัสดุที่มีขายในท้องตลาด เหมาะสมกับจำนวนแรงงานในครัวเรือนที่เป็นเกษตรกรรายย่อย และมีราคาต่ำกว่าราคาตลาด เป็นผู้คิดค้นระบบการเลี้ยงปลาดุกในบ่อดินและบ่อพลาสติกและบ่อซีเมนต์เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรรายย่อยได้ใช้เป็นแนวทางในการประกอบอาชีพ คิดค้นนวัตกรรมที่เรียกว่าซุ้มเศรษฐกิจพอเพียงที่มีการรวมกิจกรรมทางการเกษตรทั้งพืช สัตว์ ประมงไว้ในซุ้มเดียวกัน
           นายพิชิตยังได้คิดค้นผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดอเนกประสงค์ เช่น น้ำยาสระผม น้ำยาล้างจาน น้ำยาล้างมือ น้ำยาล้างห้องน้ำ โดยนำวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรในท้องถิ่นมาเป็นวัตถุดิบในการผลิต ผลิตก๊าซชีวภาพแบบโดมคงที่สำหรับใช้ในครัวเรือน ผลิตตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์ ผลิตกระถางต้นไม้แบบย่อยสลายได้ โดยใช้เส้นใยปาล์มน้ำมันซึ่งเป็นเศษวัสดุเหลือจากอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันมาสร้างมูลค่าเพิ่ม สร้างโรงสีข้าวไว้บริโภคเองในครัวเรือน และให้บริการสีข้าวแก่เกษตรกรในชุมชน สร้างบ้านดินโดยใช้วัสดุในท้องถิ่น ราคาถูก ทนความร้อน ระบายอากาศได้ดีเป็นที่อยู่อาศัย
           ปัจจุบันพื้นที่ทำการเกษตรกรของนายพิชิตเป็นศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน รวมทั้งเป็นแหล่งเรียนรู้ดูงานด้านไร่นาสวนผสม เกษตรอินทรีย์ เกษตรทฤษฎีใหม่ และเศรษฐกิจพอเพียง ทำให้ผู้สนใจเดินทางมาศึกษาดูงานอย่างต่อเนื่อง อีกทั้ง ยังได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติและเกียรติคุณจากหน่วยงานต่าง ๆ มากมาย รวมรายได้สุทธิต่อปี 318,500 บาท
          
สามารถดูประวัติและผลงานเพิ่มเติมได้โดยสแกน QR Code