เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ สาขาการพัฒนาที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ประจำปี 2563
ชนะเลิศหมอดินอาสาดีเด่น กรมพัฒนาที่ดิน ประจำปี 2563
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9


ชื่อ : นางชลาลัย ทับสิงห์
ตำแหน่ง : หมอดินอาสาประจำหมู่บ้าน
ที่อยู่ : ตำบลปางสวรรค์ อำเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์
รางวัลและประกาศเกียรติบัตร :
1. รางวัลเกษตรกรดีเด่นในเขตปฏิรูปที่ดินสาขาเกษตรอินทรีย์ ปี 2562 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
2. รางวัลโล่พระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ ปี 2560 (ศูนย์สัมมาชีพต้นแบบตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ภาคเหนือตอนล่าง)
3. รองชนะเลิศอันดับ 1 ผู้นำอาชีพก้าวหน้า ปี 2556 พัฒนาชุมชน

ลักษณะพื้นที่ ปัญหาของดิน และแนวทางในการแก้ปัญหาพื้นที่ดิน
           นางชลาลัย ทับสิงห์ หมอดินอาสาประจำหมู่บ้าน บ้านปางงู หมู่ที่ 4 ตำบลปางสวรรค์ อำเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์ มีพื้นที่ทำการเกษตร ประมาณ 50 ไร่ ประกอบด้วยกลุ่มชุดดินที่ 48 ชุดดินโกสัมพี (Ksp) เป็นดินตื้นพบกรวดลูกรังภายใน 50 เซนติเมตร ดินล่างพบกรวดลูกรังหนาแน่นดินเป็นกรดจัดถึงจัดมาก และกลุ่มชุดดินที่ 56 ชุดดินลาดหญ้า (Ly)
          เป็นดินลึกปานกลางถึงชั้นหินพื้น มีความอุดมสมบูรณ์ต่ำ ปัญหาสำคัญที่พบในพื้นที่คือดินเป็นดินตื้นถึงลึกปานกลาง เสื่อมโทรม ขาดธาตุอาหาร ดินเป็นกรดและขาดน้ำในฤดูแล้ง ใช้โดโลไมท์ในการปรับปรุงดินกรดขุดสระเพื่อกักเก็บน้ำสำหรับใช้ในการเกษตรลดปัญหาความแห้งแล้ง ปรับปรุงบำรุงดินเพื่อเพิ่มธาตุอาหารโดยใช้พืชตระกูลถั่ว (ถั่วพร้าและปอเทือง) ผลิตปุ๋ยหมักจากสารเร่งซุปเปอร์ พด.1 น้ำหมักชีวภาพจากสารเร่งซุปเปอร์ พด.2 โดยหมักจากนมสด (นมคุณภาพต่ำที่เหลือใช้) 500 ลิตร น้ำ 500 ลิตร และกากน้ำตาล และยังคิดค้นสูตรน้ำหมักต่างๆ จากปลาหรือผลไม้ที่เหลือใช้ในชุมชน และผลิตสารไล่แมลงสูตรต่างๆ
          จากสารเร่งซุปเปอร์ พด.7 การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ในการปรับปรุงบำรุงดินและบำรุงพืชที่ปลูก ได้แก่ ต้นสัก ต้นประดู่ ต้นยางนา และต้นสะเดา ในพื้นที่กลุ่มชุดดินที่ 48 สำหรับกลุ่มชุดดินที่ 56 ใช้ปลูกข้าวนาปี (ข้าวพันธุ์ กข. 43 พันธุ์หอมปทุมและพันธุ์หอมดง) สลับการการปลูกพืชผักโดยเลือกชนิดพืชตามความต้องการของตลาด (กระเจี๊ยบเขียว ถั่วฝักยาว ฟักทอง ใบตอง พริกเขียว พริกจินดา และกล้วยน้ำว้า) ส่วนหนึ่งของพื้นที่ปลูกพืชสมุนไพรสำหรับการแปรรูปและใช้พื้นที่บางส่วนให้เกษตรกรที่ไม่มีที่ดินทำกินเข้าทำการเกษตร
           เป็นผู้นำเครือข่ายด้านเกษตรอินทรีย์ PGS พร้อมทั้งเป็นวิทยากรในการให้ความรู้ด้านการพัฒนาที่ดิน โดยจัดตั้งพื้นที่ของตนเองเป็นศูนย์เรียนรู้เพื่อถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีให้กับเกษตรกรรายอื่นๆมีผู้มาเยี่ยมชมและเข้ารับการอบรมศูนย์ปีละกว่า 10,000 คน
สามารถดูประวัติและผลงานเพิ่มเติมได้โดยสแกน QR Code