รองชนะเลิศอันดับ 1 หมอดินอาสาดีเด่น กรมพัฒนาที่ดิน ประจำปี 2563
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8


ชื่อ : นางสมบัติ มีเพชร
ตำแหน่ง : หมอดินอาสาประจำหมู่บ้าน
ที่อยู่ : ตำบลบ่อภาค อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก
ลักษณะพื้นที่ ปัญหาของดิน และแนวทางในการแก้ปัญหาพื้นที่ดิน
           นางสมบัติ มีเพชร หมอดินอาสาประจำหมู่บ้าน บ้านรักชาติ หมู่ที่ 14 ตำบลบ่อภาค อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งทำการเกษตรอินทรีย์ร่วมกับเคมีและมีผลงานโดดเด่นด้านการจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำบนพื้นที่สูง มีที่ดินจำนวน 15 ไร่ เป็นพื้นที่ที่มีความลาดชันสูงถึง 35 เปอร์เซ็นต์ กลุ่มชุดดินที่ 55 ชุดดินวังสะพุง (Ws) ซึ่งเป็นดินลึกปานกลางถึงชั้นหินพื้น เศษหินและลูกรังหนาแน่นตั้งแต่ความลึก 50 เซนติเมตร ลงไป ดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ำและเป็นกรดจัด เดิมเคยปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ต่อมาปรับเปลี่ยนเป็นการปลูกพืชแบบผสมผสานได้แก่ ไม้ยืนต้น พืชผัก และไม้ผล เช่น เงาะ อะโวคาโด มะนาวและองุ่น เป็นต้น
           จัดการพื้นที่โดยการจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำตามระดับของพื้นที่ เช่น ทำคันดินเบนน้ำ สร้างคูรับน้ำขอบเขา ทำขั้นบันไดดินแบบต่อเนื่อง สร้างอาคารชะลอความเร็วของน้ำ ปลูกหญ้าแฝกตามแนวคันดิน และมีบ่อดักตะกอนดินอยู่ด้านล่างสุดเพื่อรองรับตะกอนที่ถูกชะล้างลงมา ใช้โดโลไมท์เพื่อปรับปรุงดินที่เป็นกรดจัด ปรับปรุงบำรุงดินโดยการปลูกปอเทืองโดยปลูกระหว่างแถวไม้ผลและไม้ยืนต้น ใช้ปุ๋ยหมัก พด.1 ในอัตราส่วน 500 กิโลกรัมต่อไม้ผล 25 ต้น กองไว้ระหว่างแถวไม้ยืนต้น สำหรับในไม้ผลใช้ในอัตราส่วน 144 กิโลกรัมต่อพื้นที่ 100 ตร.ม.หรือต่อแปลง ปีละ 1 ครั้ง และใช้น้ำหมัก พด. 2 ที่ได้จากการหมักหนอนตายหยาก ตะไคร้ บอระเพ็ด ในอัตราส่วน 15 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร ในพืชผักทุกๆ 3 วัน ในแปลงองุ่นใช้ในอัตราส่วน 200-300 มิลลิลิตรต่อน้ำ 100 ลิตร
           พื้นที่เป็นศูนย์เรียนรู้ด้านการพัฒนาที่ดินที่ประสบความสำเร็จสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดินให้แก่เกษตรกรในเครือข่ายจนมีเครือข่ายที่เข้มแข็ง มีผู้เข้าเยี่ยมชมศูนย์ฯ ประมาณ 300-400 คน/เดือน
          
          
สามารถดูประวัติและผลงานเพิ่มเติมได้โดยสแกน QR Code