หมอดินอาสาดีเด่น กรมพัฒนาที่ดิน ประจำปี 2563
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7


ชื่อ : นายอำนวย จันทร์ใส
ตำแหน่ง : หมอดินอาสาประจำหมู่บ้าน
ที่อยู่ : ตำบลทุ่งแล้ง อำเภอลอง จังหวัดแพร่
ลักษณะพื้นที่ ปัญหาของดิน และแนวทางในการแก้ปัญหาพื้นที่ดิน
           นายอำนวย จันทร์ใส หมอดินอาสาประจำหมู่บ้านใหม่ปากจอก ต.ทุ่งแล้ง อ.ลอง จังหวัดแพร่ ซึ่งมีผลงานเด่นด้านการจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ ดำเนินการบนที่ดอน เนื้อที่ 45 ไร่ กลุ่มชุดดินที่ 47 ชุดดินลี้ (Li) เป็นดินตื้น ถึงชั้นหินพื้น โดยหน้าดินค่อนข้างเป็นทราย ความอุดมสมบูรณ์ต่ำ ดินเป็นกรด สภาพพื้นที่เป็นลูกคลื่นลอนลาดเล็กน้อยถึงเป็นเนินเขา มีการชะล้างพังทลายสูญเสียหน้าดินได้ง่าย เดิมปลูกพืชเชิงเดี่ยวคือมันสำปะหลังเริ่มปรับเปลี่ยนเป็นสวนผสมผสาน พ.ศ.2559
           จัดการพื้นที่ด้วยมาตรการอนุรักษ์ดินและน้ำโดยวิธีพืช ด้วยการปลูกหญ้าแฝกในลักษณะต่างๆ ตามสภาพพื้นที่ และวิธีกล โดยทำคันดินขวางความลาดชันของพื้นที่เพื่อลดความยาวของพื้นที่ที่รับน้ำฝนให้สั้นลง และลดความลาดชันของพื้นที่ เพื่อแก้ปัญหาการชะล้างพังทลายของดินในพื้นที่ที่มีความลาดชัน ลดการไหลของตะกอนดิน ไม่ให้ไหลลงสู่บริเวณนาข้าว หรือสระน้ำในไร่นา ช่วยเก็บกักความชื้นไว้ในชั้นคันดิน และมีการปลูกไม้ผล ไม้ยืนต้นบนคันดิน เช่น ปลูกต้นมะแฮะ มะม่วง กล้วย มะขาม ส้มเขียวหวาน ปรับปรุงบำรุงดินก่อนการปลูกพืชด้วยปูนโดโลไมท์ ใส่ตามค่าวิเคราะห์ดิน อัตรา 523 กิโลกรัม/ไร่ ร่วมกับพืชปุ๋ยสด ได้แก่ปอเทือง ปุ๋ยหมักใช้สารเร่งซุปเปอร์ พด.1 น้ำหมักชีวภาพใช้สารเร่งซุปเปอร์ พด.2
           มีเครือข่ายและเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านการพัฒนาที่ดินที่ประสบความสำเร็จมีผู้สนใจมาศึกษาดูงานจำนวนมาก ได้รับคัดเลือกให้เป็นจุดดูงาน และจุดต้อนรับคณะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรกรและสหกรณ์ และคณะเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2562
สามารถดูประวัติและผลงานเพิ่มเติมได้โดยสแกน QR Code