หมอดินอาสาดีเด่น กรมพัฒนาที่ดิน ประจำปี 2563
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6


ชื่อ : นายธนพงษ์พันธ์ เกี๋ยงแก้ว
ตำแหน่ง : หมอดินอาสาประจำหมู่บ้าน
ที่อยู่ : ตำบลบ้านดง อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง
รางวัลและประกาศเกียรติบัตร :
1. รางวัล ชนะเลิศ หมอดินอาสาดีเด่นระดับเขต ประจำปี 2562 ปี 2562 กรมพัฒนาที่ดิน
2. รางวัล ชนะเลิศ อันดับที่ 1 การประกวดคัดเลือกเกษตรกรและ เกษตรกรดีเด่น ประจำปี 2555 (สาขาอาชีพทาไร่) ปี 2559 สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น กรมส่งเสริมการเกษตร
3. รางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 2 การประกวดคัดเลือกเกษตรกรและเกษตรกรดีเด่น ประจำปี 2559 (สาขาทำนาดีเด่น) ปี 2559 สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น กรมส่งเสริมการเกษตร

ลักษณะพื้นที่ ปัญหาของดิน และแนวทางในการแก้ปัญหาพื้นที่ดิน
           นายธนพงษ์พันธ์ เกี๋ยงแก้ว หมอดินอาสาประจำตำบล ต.บ้านดง อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง ซึ่งมีผลงานเด่นด้านการเกษตรอินทรีย์แบบผสมผสาน ดำเนินการบนพื้นที่ลุ่ม เนื้อที่ 15 ไร่ กลุ่มชุดดินที่ 18 ชุดดินโคกสำโรง (Ksr) เนื้อดินเป็นดินร่วนเหนียวปนทราย ลึกมาก การระบายน้ำเลวถึงค่อนข้างเลว ความอุดมสมบูรณ์ต่ำ เดิมใช้พื้นที่ทำนาอย่างเดียว แต่ได้ผลผลิตไม่ดี จึงปลูกไม้ผลเพิ่มเติมแต่ประสบปัญหาขาดแคลนแหล่งน้ำ จึงเริ่มมีการพัฒนาแบ่งพื้นที่ขุดสระ ทำการปลูกพืชแบบผสมผสาน โดยมีแนวความคิดทำเกษตรทฤษฎีใหม่ แบ่งพื้นที่ ทำนา สระน้ำ เลี้ยงสัตว์ ไม้ผล ไม้ยืนต้น ที่พักอาศัย
           การปรับปรุงบำรุงดินด้วยปุ๋ยหมักใช้สารเร่งซุปเปอร์ พด.1 ปุ๋ยคอก น้ำหมักชีวภาพใช้สารเร่งซุปเปอร์ พด.2 อัตราส่วนน้ำหมักชีวภาพ 5 ลิตร ต่อ น้ำ 200 ลิตร โดยเทลงในแปลงนา 3 ครั้ง ได้แก่ หลังปลูกข้าวได้ 30 วัน 45 วัน และ 60 วัน การใช้น้ำหมักชีวภาพที่หมักจากเศษผัก ผลไม้ หอยเชอรี่ และหัวปลา โดยใช้สารเร่งซุปเปอร์ พ.ด.2 ฉีดพ่นหรือรดแปลงผัก ไม้ผลไม้ยืนต้น เพื่อเร่งการเจริญเติบโต และเมื่อมีแมลงศัตรูพืชมารบกวนพืชที่ปลูก จึงใช้สารขับไล่แมลงผลิตจากสมุนไพร โดยใช้สารเร่งซุปเปอร์ พ.ด. 7 ปลูกปอเทืองเป็นปุ๋ยพืชสดในนาข้าวแล้วทำการไถกลบ การปลูกพืชโดยไม่ใช้สารเคมีและปุ๋ยเคมีเพื่อลดต้นทุนการผลิต และใช้ปุ๋ยมูลไส้เดือนและมีผลิตภัณฑ์คือ ข้าวอินทรีย์ “ทุ่งนาคำ” เป็นการเพิ่มมูลค่าและตราสินค้าให้เป็นที่รู้จัก แม้จะเพิ่งเริ่มทำการเกษตรมาเพียง 3 ปี มีเครือข่ายและเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านการพัฒนาที่ดินที่มีเกษตรกรและผู้สนใจมาศึกษาดูงาน
สามารถดูประวัติและผลงานเพิ่มเติมได้โดยสแกน QR Code