หมอดินอาสาดีเด่น กรมพัฒนาที่ดิน ประจำปี 2563
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5


ชื่อ : นายอภิศักดิ์ แก้วสีบุตร
ตำแหน่ง : หมอดินอาสาประจำอำเภอ
ที่อยู่ : ตำบลนางาม อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น
ลักษณะพื้นที่ ปัญหาของดิน และแนวทางในการแก้ปัญหาพื้นที่ดิน
           นายอภิศักดิ์ แก้วสีบุตร หมอดินอาสาประจำอำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น ซึ่งมีผลงานเด่นด้านการจัดการดินทรายเพื่อปลูกมันสำปะหลัง และมะม่วง ดำเนินการบนพื้นที่ 40 ไร่ กลุ่มชุดดินที่ 44 ชุดดินน้ำพอง (Ng) ลักษณะดินเป็นดินทรายจัด ลึกมาก มีการระบายน้ำดี ความสามารถในการอุ้มน้ำต่ำ การชะล้างพังทลายของดินสูง ความอุดมสมบูรณ์ของดินต่ำ และเป็นดินกรดจัด เกษตรกรจึงได้มีการแก้ปัญหาดินในพื้นที่ปลูกมันสำปะหลังพันธุ์เกษตรศาสตร์ 72 จำนวน 10 ไร่ ปลูกแฝกพันธุ์สงขลา 3 ขวางแนวลาดชันเพื่อป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน ในช่วงเตรียมดิน มีการไถทำลายดินดานโดยใช้ผาน3 แก้ปัญหาดินกรดโดยการหว่านโดโลไมท์ 200 กิโลกรัมต่อไร่ 2 ปีต่อครั้ง ราดด้วยน้ำจากคอกสุกร 3,000 – 4,000 ลิตรต่อไร่ ใส่ปุ๋ยเคมี 15 - 15 - 15 อัตรา 12.5 กิโลกรัมต่อไร่ ในช่วงมันสำปะหลังอายุ 1 - 5 เดือน ฉีดน้ำหมักมูลสุกร ที่หมักกับกากน้ำตาลและสารเร่งซุปเปอร์ พด.2 เจือจาง 1: 20 อัตรา 40 ลิตรต่อไร่ ทุกๆ 1 เดือน และใส่ปุ๋ยเคมี 15 - 7 - 18 อัตรา 12.5 กิโลกรัมต่อไร่ เมื่อมันสำปะหลังอายุ 2 เดือนครึ่ง ทำให้ได้ผลผลิตมันสำปะหลัง 8 ตันต่อไร่ เพิ่มขึ้น 60 เปอร์เซ็นต์
           ปลูกมะม่วงพันธุ์น้ำดอกไม้สีทอง เขียวเสวย และมะม่วงแก้ว 30 ไร่ การจัดการต้นพันธุ์โดยใช้วิธีเสียบยอดและใช้ต้นตอมะม่วงพันธุ์พื้นเมือง มะม่วงป่า และมะม่วงแก้ว เพื่อให้สามารถเจริญเติบโตและทนต่อสภาพความแห้งแล้งได้ หว่านโดโลไมท์ 2 กิโลกรัมต่อต้น 2 ปีต่อครั้ง หลังการเก็บเกี่ยว ใช้ปุ๋ยหมัก 5 กิโลกรัมต่อต้นต่อปี ปุ๋ยเคมี 15 – 15 – 15 อัตรา 1 กิโลกรัมต่อต้นต่อปี ฉีดน้ำหมักจากมูลสุกร หลังจากติดลูกและก่อนออกดอก เดือนละ 1 ครั้ง
          อัตรา 40 ลิตรต่อไร่ ใช้สารเคมีบังคับการออกดอก และสารกำจัดแมลงศัตรูพืชตามการปฏิบัติของ GAP ทำให้ได้ผลผลิตมะม่วง 1 ตันต่อไร่ และได้จัดทำเพจมะม่วงเพื่อการค้า และมีเครือข่ายผู้ปลูกมะม่วงและผู้สนใจมาศึกษาดูงานจำนวนมาก
สามารถดูประวัติและผลงานเพิ่มเติมได้โดยสแกน QR Code