รองชนะเลิศอันดับ 2 หมอดินอาสาดีเด่น กรมพัฒนาที่ดิน ประจำปี 2563
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4


ชื่อ : นายวินิจ สุภาจันทร์
ตำแหน่ง : หมอดินอาสาประจำหมู่บ้าน
ที่อยู่ : ตำบลนาเวียง อำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ
ลักษณะพื้นที่ ปัญหาของดิน และแนวทางในการแก้ปัญหาพื้นที่ดิน
           นายวินิจ สุภาจันทร์ หมอดินอาสาประจำหมู่บ้าน ต.นาเวียง อ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ ซึ่งมีผลงานเด่นด้านการเกษตรอินทรีย์แบบผสมผสาน ดำเนินการบนพื้นที่ลุ่มและที่ดอน เนื้อที่ 51 ไร่ พื้นที่ลุ่มกลุ่มชุดดินที่ 18 ชุดดินหนองบุนนาก (Nbn) ที่พบศิลาแลงอ่อนในดินล่าง เนื้อดินบนเป็นดินร่วนปนทราย ดินล่างเป็นดินร่วนเหนียวปนทราย พื้นที่ดอนพบ 2 กลุ่มชุดดิน คือกลุ่มชุดดินที่ 36 ชุดดินคง (Kng) ที่พบศิลาแลงอ่อนในดินล่าง เนื้อดินบนเป็นดินร่วนปนทราย ดินล่างเป็นดินร่วนเหนียวปนทราย และกลุ่มชุดดินที่ 37 ชุดดินพล (Pho) เนื้อดินบนเป็นดินทรายปนดินร่วน ดินล่างเป็นดินทรายปนดินร่วนถึงร่วนเหนียวปนทราย ความอุดมสมบูรณ์ต่ำ ดินเป็นกรด พื้นที่ดอนมีการชะล้างพังทลายสูญเสียหน้าดินได้ง่าย ขาดแคลนน้ำในฤดูแล้ง พื้นที่ลุ่มและพื้นที่ดอนบางส่วน (กลุ่มชุดดินที่ 37) ซึ่งเป็นพื้นที่ส่วนใหญ่ใช้ปลูกข้าว พื้นที่ดอนที่เหลือใช้ปลูกมะม่วง กล้วย มะละกอ พืชผักในโรงเรือน และขุดสระน้ำ
           มีการปรับปรุงบำรุงดินด้วยปุ๋ยหมักใช้สารเร่งซุปเปอร์ พด.1 ผลิตน้ำหมักชีวภาพจากเศษพืชและหอยเชอรี่ใช้สารเร่งซุปเปอร์ พด.2 นาข้าวพันธุ์ข้าวหอมมะลิ 105 มีการไถกลบตอซัง ปลูกถั่วพร้าแล้วไถกลบ ใส่มูลวัว ฉีดพ่นน้ำหมักชีวภาพ ร่วมกับการใส่โดโลไมท์แก้ปัญหาดินเป็นกรด ป้องกันและกำจัดศัตรูข้าวโดยไถตากดินหลายครั้ง หมั่นสำรวจแปลงอย่าให้ขาดน้ำและทำลายโรคแมลงที่พบทันที ปรับปรุงพื้นที่นาลดพื้นที่คันนา ปลูกพืชหมุนเวียน ใช้เมล็ดพันธุ์ที่สะอาดปราศจากโรคและสิ่งเจือปน และกำจัดหนอนกอด้วยการใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านโดยนำบอระเพ็ดแช่ในพันธุ์ข้าวที่จะไปหว่านเพื่อให้ความขมเข้าสู่เมล็ดข้าวเมื่อข้าวแตกหน่อหนอนกอมากัดแทะเจอความขมจะหนีไปเอง ผลผลิตข้าวจากเดิม 200-300 กิโลกรัมต่อไร่ ปัจจุบันเพิ่มเป็น 460-480 กิโลกรัมต่อไร่ ได้รับรางวัล “ข้าวสัจจธรรมอำนาจเจริญ”ส่วนพืชผักในโรงเรือนโดยใช้ปุ๋ยหมัก น้ำหมักชีวภาพฉีดพ่นร่วมกับโดโลไมท์ ขุดสระน้ำเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง และมีการขายผลผลิตออนไลน์ใช้ชื่อเพจ “ผูกปิ่นโตข้าว” มีเครือข่ายที่เข้มแข็งมาก มีเกษตรกรและผู้สนใจมาศึกษาดูงาน
          
สามารถดูประวัติและผลงานเพิ่มเติมได้โดยสแกน QR Code