หมอดินอาสาดีเด่น กรมพัฒนาที่ดิน ประจำปี 2563
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3


ชื่อ : นายไพศาล แดงพะยนต์
ตำแหน่ง : หมอดินอาสาประจำหมู่บ้าน
ที่อยู่ : ตำบลหนองแวง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ
ลักษณะพื้นที่ ปัญหาของดิน และแนวทางในการแก้ปัญหาพื้นที่ดิน
           นายไพศาล แดงพะยนต์ หมอดินอาสาประจำหมู่บ้าน ต.หนองแวง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ ซึ่งมีผลงานเด่นด้านการเกษตรอินทรีย์แบบผสมผสาน ดำเนินการบนพื้นที่ดอน เนื้อที่ 30 ไร่ กลุ่มชุดดินที่ 35 เนื้อดินบนเป็นดินร่วนปนทราย ส่วนดินล่างเป็นดินร่วนเหนียวปนทราย ความอุดมสมบูรณ์ต่ำ ดินเป็นกรด มีการชะล้างพังทลายสูญเสียหน้าดินได้ง่าย ขาดแคลนน้ำในฤดูแล้ง ใช้ปลูกข้าว ปาล์มน้ำมัน ขนุน มะพร้าว มะม่วง ไผ่ กล้วย ข่า ตะไคร้ มะเขือ และมะละกอ
           มีการปรับปรุงบำรุงดินด้วยปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงใช้สารเร่งซุปเปอร์ พด.1 และ 2 ผลิตปุ๋ยหมักใช้สารเร่งซุปเปอร์ พด.1 ผลิตน้ำหมักชีวภาพจากปลาใช้สารเร่งซุปเปอร์ พด.2 ปลูกปอเทืองแล้วไถกลบในนาข้าว ปลูกหญ้าแฝกรอบต้น และระหว่างต้นปาล์มน้ำมัน ร่วมกับการใส่โดโลไมท์แก้ปัญหาดินเป็นกรด และขุดสระน้ำเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งและปลูกหญ้าแฝกรอบขอบสระน้ำสำหรับป้องกันการชะล้างพังทลายของหน้าดิน มีเครือข่ายที่เข้มแข็งและมีเกษตรกรและผู้สนใจมาศึกษาดูงานตลอดปี
สามารถดูประวัติและผลงานเพิ่มเติมได้โดยสแกน QR Code