หมอดินอาสาดีเด่น กรมพัฒนาที่ดิน ประจำปี 2563
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12


ชื่อ : นายนิวัฒน์ เนตรทองคำ
ตำแหน่ง : หมอดินอาสาประจำตำบล
ที่อยู่ : ตำบลทุ่งตำเสา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
ลักษณะพื้นที่ ปัญหาของดิน และแนวทางในการแก้ปัญหาพื้นที่ดิน
           นายนิวัฒน์ เนตรทองคำ หมอดินอาสาประจำตำบล ต.ทุ่งตำเสา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ซึ่งมีผลงานเด่นด้านการเกษตรอินทรีย์แบบผสมผสาน ดำเนินการบนพื้นที่ดอน เนื้อที่ 13 ไร่ กลุ่มชุดดินที่ 34 ชุดดินท่าแซะที่มีจุดประสีเทา (Te-gm) เนื้อดินเป็นดินร่วนเหนียวปนทราย โดยหน้าดินค่อนข้างเป็นทราย ความอุดมสมบูรณ์ต่ำ มีการชะล้างพังทลายสูญเสียหน้าดินได้ง่าย เดิมใช้ปลูกยางพารา แต่ระยะต่อมาประสบปัญหาด้านราคายางพาราตกต่ำ จึงได้เข้าร่วมกับ สพด.สงขลา ปรับเปลี่ยนการปลูกพืชโดยพื้นที่ส่วนใหญ่ที่ปลูกยางพาราได้ตัดต้นยางพาราทิ้งแถวเว้นแถวแล้วปลูกพืชผสมผสานระหว่างแถวยางพารา ได้แก่ ลองกอง ผักกูด ร่วมกับการเลี้ยงเป็ดโดยเคลื่อนย้ายคอกเพื่อทำลายวัชพืชและมูลเป็ดเป็นปุ๋ย สุกร ผึ้ง รองลงมาปลูกกล้วยไข่ กล้วยเล็บมือนาง กล้วยหอมทองร่วมกับผักกูด บางส่วนปลูกไผ่หวานร่วมกับผักกูด และพื้นที่ส่วนน้อยปลูกชะอม มะนาวในท่อซีเมนต์ ร่วมกับผักหวาน และมีการปลูกหมาก ลูกเนียง ไม้ยืนต้นแซมในพื้นที่ ขุดร่องน้ำเป็นแนวกันชน ขุดสระเก็บน้ำและเลี้ยงปลา และกั้นลำห้วยเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง การปลูกพืชเต็มพื้นที่เป็นการช่วยป้องกันการชะล้างพังทลายของหน้าดินได้อย่างดี
           มีการปรับปรุงบำรุงดินด้วยปุ๋ยหมักใช้สารเร่งซุปเปอร์ พด.1 ปุ๋ยคอก น้ำหมักชีวภาพใช้สารเร่งซุปเปอร์ พด.2 ร่วมกับการใช้แอปพลิเคชั่น “กดดูรู้ดิน” มาใช้เพื่อช่วยลดต้นทุนการผลิตด้วย เป็นการทำการเกษตรอินทรีย์โดยไม่ใช้สารเคมีจนได้รับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ (Organic Thailand) และผลผลิตจากสวนคือผักกูดได้รับการรับรองว่ามีคุณภาพได้รับรางวัล “ของดีสงขลาน่าซื้อ Best of Songkhla ประจำปี 2560” มีตลาดรองรับผลผลิตและมีตลาดออนไลน์ มีเครือข่ายที่เข้มแข็งและเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านการพัฒนาที่ดินที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงมีเกษตรกรและผู้สนใจทั้งในประเทศและต่างประเทศมาศึกษาดูงาน
          
สามารถดูประวัติและผลงานเพิ่มเติมได้โดยสแกน QR Code