หมอดินอาสาดีเด่น กรมพัฒนาที่ดิน ประจำปี 2563
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11


ชื่อ : นายวารินทร์ ใจเกลี้ยง
ตำแหน่ง : หมอดินอาสาประจำจังหวัด
ที่อยู่ : ตำบลโคกยาง อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่
ลักษณะพื้นที่ ปัญหาของดิน และแนวทางในการแก้ปัญหาพื้นที่ดิน
           นายวารินทร์ ใจเกลี้ยง หมอดินอาสาประจำจังหวัดกระบี่ ต.โคกยาง อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ ซึ่งมีผลงานเด่นด้านการจัดการดินสำหรับปลูกปาล์มน้ำมัน เป็นเกษตรอินทรีย์ร่วมกับเคมี ดำเนินการบนพื้นที่ดอน เนื้อที่ 30 ไร่ กลุ่มชุดดินที่ 34 ชุดดินคลองท่อม (Km) เนื้อดินเป็นดินร่วนเหนียวปนทราย โดยหน้าดินค่อนข้างเป็นทราย ความอุดมสมบูรณ์ต่ำ ดินเป็นกรด มีการชะล้างพังทลายสูญเสียหน้าดินได้ง่าย พื้นที่ส่วนใหญ่ใช้ปลูกปาล์มน้ำมันพันธุ์สุราษฎร์ธานี 2 โดยใช้ปุ๋ยอินทรีย์ร่วมกับปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดิน
           มีผลงานเด่นด้วยการใช้วิธีการขุดหลุมใหญ่ปลูกปาล์มน้ำมันขนาด กว้าง 3 เมตร ยาว 3 เมตร ลึก 1.20 เมตร ต้นทุนการขุด 130 บาทต่อหลุม โดยมีการจัดการเฉพาะหลุมด้วยการใส่ปุ๋ยหมักอัตรา 5 กิโลกรัม ต่อต้นต่อปี ร่วมกับการใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 19-19-19 อัตรา 0.2 กิโลกรัม ต่อต้นต่อปี จนถึงอายุ 1.5 ปี จึงได้ใส่ปุ๋ยเคมีอัตรา 0.4 กิโลกรัม ต่อต้นต่อปี และใส่ปุ๋ยหมักปีเว้นปี ซึ่งเป็นภูมิปัญญาเพื่อช่วยในการเก็บรักษาแร่ธาตุอาหารและความชื้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้ได้ผลผลิตปาล์มน้ำมันเพิ่มมากขึ้น 20-30 เปอร์เซ็นต์ แก้ปัญหาดินเป็นกรดด้วยการใส่โดโลไมท์อัตรา 350 กิโลกรัมต่อไร่
           พื้นที่บางส่วนมีการปลูกผักเหรียง พืชผักสวนครัวระหว่างร่องปาล์มน้ำมัน เลี้ยงสัตว์ ได้แก่ แพะ วัว ไก่ เป็ด กบ และปลา มีการปรับปรุงบำรุงดินด้วยปุ๋ยหมักใช้สารเร่งซุปเปอร์ พด.1 น้ำหมักชีวภาพใช้สารเร่งซุปเปอร์ พด.2 มีเครือข่ายที่เข้มแข็งและเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านการพัฒนาที่ดินที่ประสบความสำเร็จมีผู้สนใจมาศึกษาดูงานจำนวนมาก
          
สามารถดูประวัติและผลงานเพิ่มเติมได้โดยสแกน QR Code