หมอดินอาสาดีเด่น กรมพัฒนาที่ดิน ประจำปี 2563
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10


ชื่อ : นายสมนึก แซ่เตียว
ตำแหน่ง : หมอดินอาสาประจำหมู่บ้าน
ที่อยู่ : ตำบลหนองปรือ อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี
ลักษณะพื้นที่ ปัญหาของดิน และแนวทางในการแก้ปัญหาพื้นที่ดิน
           นายสมนึก แซ่เตียว หมอดินอาสาประจำหมู่บ้านบ้านหนองหูช้าง หมู่ที่ 12 ตำบลหนองปรือ อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี ทำการเกษตรอินทรีย์ร่วมกับเคมีและมีผลงานโดดเด่นด้านการปรับปรุงบำรุงดินและการจัดการดินและน้ำเพื่อการปลูกมันสำปะหลังและสัปปะรดพื้นที่ทำการเกษตรประมาณ 100 ไร่ ดินอยู่ในกลุ่มชุดดิน 48 ชุดดินท่ายาง เป็นดินตื้น เนื้อดินเป็นดินร่วนปนทรายปนกรวดลูกรังและเศษหิน พบภายในความลึก 50 เซนติเมตร ดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ำ ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัด เสี่ยงต่อการขาดแคลนน้ำ แก้ปัญหาดินเป็นกรดด้วยโดโลไมท์
           มีการปรับปรุงบำรุงดินด้วยปอเทือง ถั่วพร้า ปุ๋ยหมักใช้สารเร่งซุปเปอร์ พด.1 น้ำหมักชีวภาพใช้สารเร่งซุปเปอร์ พด.2 ผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินและผสมปุ๋ยใช้เองมีการบริหารจัดการด้านดินและน้ำ คือ การให้น้ำหมัก พด.2 ไปกับระบบน้ำหยด ร่วมกับการใช้แอพพลิเคชั่น “LDD Soil Guide” และการปลูกพืชแบบเหลื่อมช่วงอายุโดยการทยอยปลูกมันสำปะหลังให้มีอายุต่างๆ กัน เพื่อลดปัญหาการขาดแคลนน้ำมีเกษตรกรและผู้สนใจเข้าเยี่ยมชมประมาณ 4,000-5,000 คนต่อปี
          
สามารถดูประวัติและผลงานเพิ่มเติมได้โดยสแกน QR Code