หมอดินอาสาดีเด่น กรมพัฒนาที่ดิน ประจำปี 2563
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1


ชื่อ : นายกิตติศักดิ์ เขนยทอง
ตำแหน่ง : หมอดินอาสาประจำหมู่บ้าน
ที่อยู่ : ตำบลสวนพริก อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ลักษณะพื้นที่ ปัญหาของดิน และแนวทางในการแก้ปัญหาพื้นที่ดิน
           ว่าที่ รต.กิตติศักดิ์ เขนยทอง หมอดินอาสาประจำหมู่บ้านหมู่ที่ 4 ตำบลสวนพริก อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทำการเกษตรอินทรีย์แบบผสมผสาน มีผลงานโดดเด่นด้านการปรับปรุงบำรุงดิน การทำเกษตรอินทรีย์แบบผสมผสาน และการทำการเกษตรแบบ Zero Waste Agriculture มีพื้นที่ทำการเกษตรประมาณ 10 ไร่ ดินอยู่ในกลุ่มชุดดิน 2 ชุดดินอยุธยา (Ay) เนื้อดินเป็นดินเหนียว ลึกมาก ดินเป็นกรดจัดมาก อาจพบจุดประสีเหลืองฟางข้าวของสารประกอบกำมะถันลึกกว่า 100 ซม. ต่อมาได้ทำการขุดคูยกร่องและขุดบ่อลึกประมาณ 4 เมตร จากนั้นได้นำชั้นดินล่างที่เป็นชั้นตะกอนน้ำทะเลที่มีสารประกอบซัลไฟต์ขึ้นมาไว้บนชั้นดินบน เมื่อชั้นดังกล่าวสัมผัสกับอากาศทำให้สารประกอบซัลไฟต์เกิดการออกซิไดซ์ ส่งผลให้ดินเป็นกรดรุนแรง พืชไม่สามารถเจริญเติบโตได้ มีการลดและควบคุมความเป็นกรดจัดมากของดินด้วยปูนมาร์ลโดโลไมท์ ปอเทือง ปุ๋ยหมักใช้สารเร่งซุปเปอร์ พด.1 น้ำหมักชีวภาพใช้สารเร่งซุปเปอร์ พด.2 น้ำหมักชีวภาพใช้สารเร่งซุปเปอร์ พด.7 เพื่อไล่แมลง
           ปัจจุบันพื้นที่ดังกล่าวสามารถทำการเกษตรได้ พืชหลัก คือ ไผ่กิมซุง สำหรับผักและผลไม้ เช่น พืชสมุนไพร กล้วย ผักสวนครัวมะม่วง มะพร้าว ขนุน ชมพู่เพื่อบริโภคในครัวเรือน มีผลิตภัณฑ์แปรรูปหน่อไม้ดอง และผลิตภัณฑ์อื่น ๆ เช่น ดินสำเร็จพร้อมปลูก ไข่ไก่อารมณ์ดี เป็นต้น พื้นที่นี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่มีการทำการเกษตรแบบ Zero Waste Agriculture ใช้ถังหมักรักษ์โลกเพื่อคัดแยกขยะเปียกจากต้นทางมีเกษตรกรและผู้สนใจเข้าเยี่ยมชมประมาณ 1,000 คน ต่อ ปี
สามารถดูประวัติและผลงานเพิ่มเติมได้โดยสแกน QR Code