หมอดินอาสาดีเด่น กรมพัฒนาที่ดิน ประจำปี 2562
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9


ชื่อ : นางม้วน เกิดผล
ตำแหน่ง : หมอดินอาสาประจำหมู่บ้าน
ที่อยู่ : ตำบลหาดเสี้ยว อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย
รางวัลและประกาศเกียรติบัตร :
1. เกษตรกรต้นแบบด้านเศรษฐกิจพอเพียงไม่มีหนี้สิน ปี 2561 สภาเกษตรกรจังหวัดสุโขทัย
2. ปราชญ์ชาวบ้านดีเด่นด้านเกษตรกรรม ปี 2559 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุโขทัย
3. ปราชญ์เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง ปี 2554 จังหวัดสุโขทัย

ลักษณะพื้นที่ ปัญหาของดิน และแนวทางในการแก้ปัญหาพื้นที่ดิน
           นางม้วน เกิดผล มีที่ดินจำนวน 11 ไร่ เป็นการทำการเกษตรปลอดสารเคมีมาตั้งแต่รุ่นบรรพบุรุษสืบทอดมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน จึงทำให้ได้เรียนรู้การทำเกษตรโดยไม่ใช้สารเคมี ใช้ปัจจัยการผลิตและแรงงานภายในครัวเรือน โดยจากเดิมการไถนาใช้กระบือทำให้ได้มูลมาเป็นปุ๋ยในนาข้าว ไม่ต้องใส่ปุ๋ยเคมีข้าวก็ได้ผลผลิตดี และนอกจากนี้ครอบครัวไม่เคยใช้สารเคมีในการป้องกันกำจัดศัตรูพืชต่าง ๆ ใช้แต่เพียงน้ำจากการหมักขี้เถ้านำมาฉีดเพื่อไล่แมลง ผลผลิตก็ไม่เสียหายมาก เพราะจากการไม่ใช้สารเคมีทำให้ระบบนิเวศน์เกิดความสมดุล ไม่มีแมลง หรือโรคพืชมารบกวนในระดับที่ก่อให้เกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจ ซึ่งทำให้มีความภูมิใจเป็นอย่างมาก จึงได้ยึดถือและปฏิบัติตามแนวทางของครอบครัวมาจนถึงปัจจุบัน
           จากการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการทำการเกษตรตามแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่ เกษตรปลอดสารพิษ ส่งผลให้ต้นทุนในการทำการเกษตรของครอบครัวมีน้อยมาก และจากการผลิตข้าวอินทรีย์ไว้เพื่อบริโภคในครัวเรือน การมีรายได้จากการเก็บผลผลิตไม้ผล ผักหวานป่า และการขายไข่ไก่ เพื่อจำหน่ายเฉลี่ย 300-400 บาทต่อวัน ซึ่งเพียงพอต่อการใช้จ่ายและเก็บออม ทำให้ครอบครัวไม่มีภาระหนี้สิน และมีเงินออมไว้ใช้จ่ายในอนาคต สามารถเป็นครอบครัวต้นแบบ ด้านเศรษฐกิจพอเพียง ได้เป็นอย่างดี
สามารถดูประวัติและผลงานเพิ่มเติมได้โดยสแกน QR Code