หมอดินอาสาดีเด่น กรมพัฒนาที่ดิน ประจำปี 2562
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8


ชื่อ : นายสุนทร สดใส
ตำแหน่ง : หมอดินอาสาประจำตำบล
ที่อยู่ : ตำบลไผ่ล้อม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก
รางวัลและประกาศเกียรติบัตร :
1. รองชนะเลิศอันดับ 2 หมอดินอาสาดีเด่น สาขาการใช้ประโยชน์หญ้าแฝกเพื่อการเกษตร ปี 2561 กรมพัฒนาที่ดิน
2. รองชนะเลิศอันดับ 1 หมอดินอาสาดีเด่น สาขาการปรับปรุงบํารุงดิน ปี 2560 กรมพัฒนาที่ดิน

ลักษณะพื้นที่ ปัญหาของดิน และแนวทางในการแก้ปัญหาพื้นที่ดิน
           นายสุนทร สดใส หมอดินอาสาประจําตําบลไผ่ล้อม อําเภอบางกระทุ้ม จังหวัดพิษณุโลก เดิมประกอบอาชีพเป็นลูกจ้างในโรงงานน้ําตาลเป็นเวลากว่า 20 ปี เริ่มทําการเกษตรตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2545 และเมื่ออายุ 55 ปี ตัดสินใจลาออกเพื่อมาประกอบอาชีพการเกษตรอย่างเต็มตัว ด้วยความเป็นคนที่ใฝ่หาความรู้ มีใจรักที่จะทําการเกษตร ได้ชมรายการทีวีเกี่ยวกับโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่จึงมีแนวคิดในการทําการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
           โดยเริ่มแรกพื้นที่เดิมเป็นนาข้าว ซึ่งในยุคนั้นข้าวราคาตกต่ำ และไม่ต้องการปลูกพืชเชิงเดี่ยว จึงตั้งใจที่จะทําตามแนวพระราชดําริของในหลวงรัชกาลที่ 9 ดําเนินการขุดสระ และขุดร่องสวนด้วยตนเอง เป็นการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ให้เหมาะสม เพื่อทําการเกษตรแบบผสมผสาน และใช้พื้นที่บนร่องสวนปลูกผักและไม้ผล แต่ประสบปัญหา คือ ดินขาดความอุดมสมบูรณ์ แข็ง แน่นทึบ เนื่องจากเป็นดินถมจากการขุดสระและร่องสวน เป็นดินชั้นล่าง ลักษณะของดินเป็นดินเหนียว การระบายน้ำเลว เมื่อดินแห้งจะแข็งและแน่นทึบ ไม่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืชผักและไม้ผล และเนื่องจากประสบภัยน้ำท่วมในปี พ.ศ. 2554 จึงต้องการแก้ไขปัญหาดินถมที่ขาดความอุดมสมบูรณ์ แข็ง แน่นทึบ และดินตามแนวขอบสระและร่องสวนพังทลาย โดยการใช้หญ้าแฝกมาช่วยในการอนุรักษ์ดินและน้ำในพื้นที่การเกษตรของตนเอง เพื่อรักษาความชุ่มชื้น ช่วยปรับปรุงดินที่แข็งแน่นทึบ และป้องกันดินตามแนวขอบสระและร่องน้ำพังทลายลงน้ำ
           นอกจากนี้ยังได้รับประโยชน์จากหญ้าแฝก คือ การนําใบหญ้าแฝกผลิตไพหญ้าแฝกมุงหลังคาจําหน่าย และยังมีการรวมกลุ่มกับเกษตรกรในพื้นที่ใกล้เคียงผลิตงานหัตถกรรมจากหญ้าแฝก เช่น กระเป๋า หมวก เป็นต้น ปัจจุบันหมอดินสุนทรได้จัดทําแปลงขยายพันธุ์กล้าหญ้าแฝกเพื่อใช้ในพื้นที่ของตนเองและแจกจ่ายให้กับเกษตรกรที่สนใจ และได้ร่วมกับเจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาที่ดินพิษณุโลกเข้าไปส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ ถ่ายทอดประสบการณ์การปลูก และการดูแลรักษาหญ้าแฝกให้กับเกษตรกรที่สนใจในพื้นที่ใกล้เคียง
สามารถดูประวัติและผลงานเพิ่มเติมได้โดยสแกน QR Code