หมอดินอาสาดีเด่น กรมพัฒนาที่ดิน ประจำปี 2562
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7


ชื่อ : นางแสงจันทร์ ปันแก้ว
ตำแหน่ง : หมอดินอาสาประจำหมู่บ้าน
ที่อยู่ : ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา
รางวัลและประกาศเกียรติบัตร :
1. โล่รางวัลและประกาศเกียรติคุณบุคคลดีเด่น “คนดีศรีดอกคำใต้” ด้านเศรษฐกิจพอเพียง ปี 2560 อำเภอดอกคำใต้
2. รางวัลชนะเลิศ หมอดินอาสาดีเด่นเฉพาะสาขา สาขาปรับปรุงบำรุงดิน ปี 2559 กรมพัฒนาที่ดิน

ลักษณะพื้นที่ ปัญหาของดิน และแนวทางในการแก้ปัญหาพื้นที่ดิน
           นางแสงจันทร์ ปันแก้ว เกษตรกรผู้ปลูกข้าวและทำสวนผัก ในอดีตประสบปัญหาเรื่องดิน ทำให้ผลผลิตตกต่ำ จึงหาทางออกโดยการมาพบกับสถานีพัฒนาที่ดินพะเยา ต่อมาได้รับความรู้เรื่องการปรับปรุงบำรุงดิน และคำแนะนำต่างๆ จนวันหนึ่งสามารถพัฒนาตนเอง มีความรู้ความสามารถในการปลูกพืชโดยใช้ชีวภาพเป็นหลัก และสมัครเป็นหมอดินอาสาประจำหมู่บ้าน ในปี พ.ศ. 2542 จนถึงปัจจุบัน
           อีกทั้ง พื้นที่ทำการเกษตรของหมอดินได้รับการคัดเลือกและพัฒนาเป็นศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดินประจำตำบลดงสุวรรณ ในปีงบประมาณ 2558 ปัจจุบันศูนย์ดังกล่าวยังเป็นเครือข่ายของศูนย์เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรของอำเภอดอกคำใต้ เพื่อให้เกษตรกรและผู้ที่สนใจได้เข้ามาศึกษา เรียนรู้ถึงวิธีการปรับปรุงบำรุงดิน เพื่อการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างยั่งยืน และสามารถทำการเกษตรปลูกพืชได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพต่อไป
สามารถดูประวัติและผลงานเพิ่มเติมได้โดยสแกน QR Code