หมอดินอาสาดีเด่น กรมพัฒนาที่ดิน ประจำปี 2562
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6


ชื่อ : นายสุรัตน์ รุกขรัตน์
ตำแหน่ง : หมอดินอาสาประจำตำบล
ที่อยู่ : ตำบลป่าไผ่ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน
รางวัลและประกาศเกียรติบัตร :
1. อาสาสมัครฝนหลวงดีเด่นระดับภาค ปี 2560 กรมฝนหลวงและการบินเพื่อการเกษตร
2. ภูมิปัญญาท้องถิ่นดีเด่นระดับอำเภอ ปี 2555 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอลี้
3. ปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ระดับจังหวัดสาขาปราชญ์เกษตรผู้ทรงคุณปการต่อการเกษตรไทย ปี 2552 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน
4. หมอดินอาสาดีเด่นระดับเขต 6 ปี 2548 สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดเชียงใหม่

ลักษณะพื้นที่ ปัญหาของดิน และแนวทางในการแก้ปัญหาพื้นที่ดิน
           หมอดิน สุรัตน์ รุกขรัตน์ เป็นหมอดินอาสาประจำตำบล ตั้งแต่ พ.ศ. 2544 เป็นต้นมา ในการปฏิบัติหน้าที่หมอดินประจำตำบล ทำหน้าที่รับผิดชอบหมู่บ้านจำนวน 12 หมู่บ้าน มีหมอดินอาสาแต่ละหมู่บ้านเป็นผู้ช่วยในการถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกรภายในหมู่บ้าน ได้จัดตั้งกลุ่มเครือข่ายกลุ่มทำปุ๋ยชีวภาพทุกหมู่บ้าน ซึ่งได้สร้างความภาคภูมิใจของตนเองเป็นอย่างมากที่ได้ถ่ายทอดความรู้ ด้านการลดต้นทุนการผลิต โดยการใช้ปุ๋ยหมักชีวภาพและน้ำหมักชีวภาพที่ทำมาจาก สารเร่งซุปเปอร์ พด.1, พด.2 , พด.3, และ พด.7 ของกรมพัฒนาที่ดิน
           ทั้งนี้ ได้สาธิตการทำปุ๋ยหมักชีวภาพและน้ำหมักชีวภาพ จากสารเร่งซุปเปอร์พด.1 พด.2 และ พด.3 ในแต่ละหมู่บ้าน โดยแนะนำให้เกษตรกรจัดตั้งกลุ่มเล็กๆ ประมาณ 5-10 คน เป็นกลุ่มต้นแบบ เมื่อกลุ่มนำไปใช้ได้ผลดีก็สามารถแนะนำให้เกษตรกรในพื้นที่จัดตั้งกลุ่มได้มากขึ้น และได้เผยแพร่ผลิตภัณฑ์ของทางกรมพัฒนาที่ดิน มีการทำการเกษตรแบบผสมผสานเป็นสัดส่วน เช่น ที่อยู่อาศัย คอกปศุสัตว์ สวนไม้ผล แปลงผัก แปลงพืชไร่ การเพาะเห็ด แปลงผักสวนครัวรั้วกินได้ และขยายพันธุ์พืช เป็นแหล่งเรียนรู้ต้นแบบ สำหรับเกษตรกรทั่วไปที่มีความสนใจในการทำการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
สามารถดูประวัติและผลงานเพิ่มเติมได้โดยสแกน QR Code