หมอดินอาสาดีเด่น กรมพัฒนาที่ดิน ประจำปี 2562
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5


ชื่อ : นายประดิษฐ์ ศิริธรรมจักร
ตำแหน่ง : หมอดินอาสาประจำหมู่บ้าน
ที่อยู่ : ตำบลเมืองเก่าพัฒนา อำเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น
รางวัลและประกาศเกียรติบัตร :
1. เกษตรกรดีเด่น สาขา การผลิตพืชอินทรีย์ดีเด่น ปี 2561 สำนักวิจัยและการพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 กรมวิชาการเกษตร
2. รางวัลชนะเลิศหมอดินอาสาดีเด่น ระดับเขต สาขา การการพัฒนาที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ปี 2561 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 กรมพัฒนาที่ดิน
3. รางวัลชนะเลิศหมอดินอาสาดีเด่น สาขา การใช้ประโยชน์หญ้าแฝกเพื่อการเกษตร ปี 2560 กรมพัฒนาที่ดิน

ลักษณะพื้นที่ ปัญหาของดิน และแนวทางในการแก้ปัญหาพื้นที่ดิน
          นายประดิษฐ์ ศิริธรรมจักร มีที่ดินจำนวน 19 ไร่ 2 งาน เริ่มต้นทำการเกษตรแบบเศรษฐกิจพอเพียงเน้นการพึ่งพาตนเองเป็นหลัก โดยเริ่มต้นจากการขุดบ่อน้ำจากเงินที่หาได้จากการทำงานที่กรุงเทพและได้รับการสนับสนุนบ่อน้ำในไร่นานอกเขตชลประทานของกรมพัฒนาที่ดิน โดยมีเจ้าหน้าที่ของสถานีพัฒนาที่ดินขอนแก่นให้การสนับสนุนปัจจัยการผลิตด้านการพัฒนาที่ดิน ให้ความรู้ทางด้านวิชาการรวมทั้งวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่
           เมื่อได้เข้ามาเป็นหมอดินอาสา ได้ผ่านการฝึกอบรม ศึกษาดูงานการได้รับคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาที่ดินประกอบกับการให้ความสนใจใฝ่เรียนรู้ จึงได้นำความรู้ด้านการพัฒนาที่ดินและด้านการเกษตรต่างๆ ที่ได้มาปรับใช้กับพื้นที่ตัวเอง ทั้งยังส่งเสริมให้เกษตรกรพึ่งพาตนเองโดยใช้ผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีชีวภาพของกรมพัฒนาที่ดินในการเพิ่มผลผลิต และลดรายจ่าย การใช้ปุ๋ยพืชสด (ปอเทือง) ในการปรับปรุงบำรุงดินจนทำให้พื้นที่มีความอุดมสมบูรณ์ เป็นผู้นำในการรณรงค์ส่งเสริมให้เกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเองโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทำให้เกษตรกรหันมาใช้เกษตรอินทรีย์ทดแทนสารเคมีมากขึ้นทำให้ทรัพยากรดินมีความอุดมสมบูรณ์ ระบบนิเวศน์ไม่ถูกทำลาย อีกทั้งมีการสาธิตการปลูกหญ้าแฝกทำให้เป็นแบบอย่างการอนุรักษ์ดินและน้ำได้เป็นอย่างดี เกษตรกรเห็นคุณค่าของการอนุรักษ์ดินและน้ำทำให้ทรัพยากรดินไม่ถูกชะล้างพังทลาย ดินมีความอุดมสมบูรณ์
           ปัจจุบัน “สวนธรรมจักร” ที่นายประดิษฐ์สร้างขึ้นมาจากความตั้งใจได้กลายเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ที่เกษตรกรจากทั่วประเทศได้เดินทางมาชมแปลงต้นแบบ ในโครงการทำนา 1ไร่ได้เงิน 1 แสน ของหอการค้าจังหวัดขอนแก่น และเป็นศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของอำเภอเวียงเก่ารวมทั้งเป็นศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดินของกรมพัฒนาที่ดิน เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีทางด้านการเกษตรแก่เกษตรกรผู้ที่สนใจ