เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ สาขาการพัฒนาที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ประจำปี 2562
ชนะเลิศหมอดินอาสาดีเด่น กรมพัฒนาที่ดิน ประจำปี 2562
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4


ชื่อ : นายสุริยา หงษ์ลอยวงษ์
ตำแหน่ง : หมอดินอาสาประจำตำบล
ที่อยู่ : ตำบลคำน้ำสร้าง อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร
รางวัลและประกาศเกียรติบัตร :
1. โล่รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 เกษตรกรดีเด่น สาขาอาชีพไร่นาสวนผสม ระดับจังหวัด ปี 2560 ปี 2560 กรมส่งเสริมการเกษตร
2. โล่รางวัลหมอดินอาสาดีเด่นรองชนะเลิศอันดับ 1 สาขาการปรับปรุงบำรุงดิน ปี 2558 กรมพัฒนาที่ดิน

ลักษณะพื้นที่ ปัญหาของดิน และแนวทางในการแก้ปัญหาพื้นที่ดิน
           นายสุริยา หงษ์ลอยวงษ์ มีที่ดินทำการเกษตรจำนวน 37 ไร่ ดินอยู่ในกลุ่ม ชุดดินที่ 40 พื้นที่มีความลาดชัน 2 – 5% เป็นดินร่วนปนทราย มีความอุดมสมบูรณ์ต่ำ เกิดการชะล้างดินได้ง่าย ดินไม่อุ้มน้ำ มีชั้นดาน ดินเป็นกรดจัด
           เดิมทำนาปลูกข้าวอย่างเดียว ให้ผลผลิตต่ำมาก จึงปรับเปลี่ยนมาทำการเกษตรอินทรีย์แบบไร่นาสวนผสม ได้แก่ ข้าว พืชผัก ไม้ผล และเลี้ยงสัตว์ ขุดสระน้ำเพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ทำคันดินและปลูกหญ้าแฝกตามคันดินเพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำ ใส่ปูนโดโลไมท์ แก้ความเป็นกรดของดิน ไถกลบตอซังข้าว ปลูกพืชปอเทืองสลับกับถั่วพร้าแล้วไถกลบเพื่อเพิ่มธาตุอาหารในดินก่อนปลูกข้าว
           ในไม้ผลมีการปรับปรุงดินเฉพาะหลุม คลุมดินโคนต้นด้วยฟางข้าว และรดด้วยน้ำหมักชีวภาพโดยหมักจากเศษผักและผลไม้ที่เหลือจากแปลงร่วมกับสารเร่งซุปเปอร์ พด.2 ทุก 7 วัน สำหรับในพืชผักผสมผสานปรับปรุงบำรุงดินด้วยปุ๋ยหมัก โดยหมักร่วมกับสารเร่งซุปเปอร์พด.1 และขยายเชื้อสารเร่งซุปเปอร์ พด.3 ป้องกันโรครากเน่าโคนเน่า
           หลังจากปรับปรุงบำรุงดินอย่างต่อเนื่องมานานกว่า 20 ปี ดินมีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้น มีรายได้สูงจากการขายผลผลิตทางการเกษตรต่อเนื่องทุกปี สร้างความมั่นคงและยั่งยืนให้แก่ครอบครัวรวมทั้งขยายผลให้แก่เพื่อนบ้าน