หมอดินอาสาดีเด่น กรมพัฒนาที่ดิน ประจำปี 2562
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3


ชื่อ : นายเกียรติ ประมูลศรี
ตำแหน่ง : หมอดินอาสาประจำอำเภอ
ที่อยู่ : ตำบลเฉนียง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
รางวัลและประกาศเกียรติบัตร :
1. รางวัลชมเชยการประกวดข้าวคุณภาพของกรมการค้าภายใน ปี 2547 กระทรวงพาณิชย์

ลักษณะพื้นที่ ปัญหาของดิน และแนวทางในการแก้ปัญหาพื้นที่ดิน
           นายเกียรติ ประมูลศรี เดิมประกอบอาชีพทำนาแต่เพียงอย่างเดียว หลังจากฤดูกาลทำนาจะหาประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป ซึ่งผลผลิตที่ได้จากการทำการเกษตรในช่วงนั้น มีไม่มากนัก ได้จากผลผลิตจากการทำนาเป็นส่วนใหญ่ รายได้ที่ได้รับค่อนข้างต่ำ เนื่องจากประสบกับปัญหาทางศักยภาพดินและการใช้ที่ดินโดยทั่วไป พื้นที่ทำการเกษตรเนื้อดินเป็นดินปนทรายความอุดมสมบูรณ์ต่ำ ขาดแคลนน้ำในฤดูเพาะปลูก และปัญหาการชะล้างพังทลายของหน้าดิน
           ในปี พ.ศ.2538 เริ่มปรับเปลี่ยนพื้นที่ทำนา มาเป็นการทำการเกษตรแบบผสมผสาน มีการนำเทคโนโลยีด้านการจัดการดินไปใช้เพื่อเพิ่มการปรับปรุงบำรุงดินด้วยวิธีการที่เหมาะสมจากสภาพปัญหาดังกล่าว ให้สามารถกลับมาใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างได้คุ้มค่าได้ประโยชน์สูงสุดถูกต้องตามหลักวิชาการในรูปแบบของเกษตรกรผสมผสานโดยการขุดบ่อน้ำ ปลูกหญ้าแฝก ไม้ผล ไม้ยืนต้น พืชผัก และปลูกพืชตระกูลถั่วปรับปรุงดินหมุนเวียนกับพืชหลัก
           ต่อมา ปี พ.ศ.2540 ได้เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวทางพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 และทำการเกษตรแบบผสมผสานอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน เมื่อปี 2542 ปรับเปลี่ยนจากการทำการเกษตรด้วยระบบการผลิตแบบเคมีมาเป็นการทำการเกษตรแบบอินทรีย์จนถึงปัจจุบัน