หมอดินอาสาดีเด่น กรมพัฒนาที่ดิน ประจำปี 2562
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 2


ชื่อ : นายสุชาติ เสน่หา
ตำแหน่ง : หมอดินอาสาประจำหมู่บ้าน
ที่อยู่ : ตำบลคลองเขื่อน อำเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา
รางวัลและประกาศเกียรติบัตร :
1. โล่รางวัล กองทุนหมู่บ้านดีเด่น ปี 2549 ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา
2. โล่ประกาศเกียรติคุณแก่ศูนย์เรียนรู้บ้านหัวลำพู ปี 2548 ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา

ลักษณะพื้นที่ ปัญหาของดิน และแนวทางในการแก้ปัญหาพื้นที่ดิน
           นายสุชาติ เสน่หา เป็นชาวอำเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยกำเนิด มีความผูกพันกับวิถีเกษตรมาตั้งแต่เด็ก เพราะครอบครัวประกอบอาชีพทำเกษตร จึงรักและสนใจในด้านนี้ มีจิตสาธารณะช่วยเหลือผู้อื่น และหน่วยงานต่างๆ เสมอต้นเสมอปลาย ได้รับเลือกให้เป็นผู้ใหญ่บ้านและกำนัน จนทำผลงานดีเด่นได้รับรางวัล กำนันแหนบทองคำ ในปี 2550
           ระยะเวลาที่ผ่านมา ได้ดำรงตำแหน่งประธานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลคลองเขื่อน แต่เนื่องจากพื้นที่ของอำเภอคลองเขื่อนเป็นพื้นที่ราบเรียบถึงค่อนข้างราบเรียบ ดินเป็นกรด เกษตรส่วนใหญ่ทำนา แต่มีปัญหาเรื่องผลผลิตข้าวที่ไม่ได้คุณภาพ มีปัญหาภัยธรรมชาติที่เกิดจากน้ำท่วม ฝนแล้ง และน้ำทะเลหนุนเป็นประจำ จึงได้เกิดความคิดที่จะแก้ปัญหา เริ่มจากการพัฒนาที่ดินของตนเอง โดยใช้การวิเคราะห์สภาพพื้นที่ของตนเอง มีการปรับรูปแปลงนาให้สม่ำเสมอ ปรับปรุงดินด้วยปูนมาร์ล ไถกลบตอซังข้าวเพื่อปรับดินให้ร่วนซุย จัดการระบบน้ำ ควบคุมระดับน้ำในนาข้าว
           นอกจากนี้ยังได้นำศาสตร์พระราชาผ่านแนวคิด ของมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ ในรูปแบบของ โคก หนอง นา โมเดล มาเป็นศูนย์เรียนรู้ เพื่อให้ชาวบ้านได้ศึกษา นำไปปรับใช้แก้ปัญหาในพื้นที่ของตนเอง อีกทั้ง ยังได้นำเทคโนโลยีที่เหมาะสมและทันสมัยมาใช้ในพื้นที่เพื่อลดต้นทุนการผลิต
สามารถดูประวัติและผลงานเพิ่มเติมได้โดยสแกน QR Code