รองชนะเลิศอันดับ 1 หมอดินอาสาดีเด่น กรมพัฒนาที่ดิน ประจำปี 2562
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12


ชื่อ : นายนิวัฒน์ เนตรทองคำ
ตำแหน่ง : หมอดินอาสาประจำตำบล
ที่อยู่ : ตำบลทุ่งตำเสา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
รางวัลและประกาศเกียรติบัตร :
1. ประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ (Organic Thailand) ปี 2561 กรมวิชาการเกษตร
2. ของดีสงขลาน่าซื้อ Best of Songkhla ปี 2560 จังหวัดสงขลา

ลักษณะพื้นที่ ปัญหาของดิน และแนวทางในการแก้ปัญหาพื้นที่ดิน
           นายนิวัฒน์ เนตรทองคำ เริ่มทำการเกษตรตั้งแต่ปี พ.ศ. 2537 โดยเริ่มทำการเกษตรควบคู่กับงานรับเหมาก่อสร้างทั่วไป ต่อมาในปี พ.ศ. 2540 จึงได้ยึดอาชีพเกษตรกรเป็นอาชีพหลักเพียงอย่างเดียว โดยเปลี่ยนพื้นที่ทำการเกษตรทั้งหมดเป็นพื้นที่ปลูกยางพาราเนื่องจากเห็นว่า ยางพาราเป็นพืชเศรษฐกิจหลักของภาคใต้
           ในขณะที่เริ่มปลูกยางพาราก็ได้มีการปลูกพืชผักสวนครัวแซมระหว่างร่องยาง เพื่อเป็นรายได้ในระหว่างที่ยางพารายังไม่สามารถเปิดกรีดได้ เมื่อยางพารามีอายุประมาณ 4 ปี และเกิดร่มเงาขึ้นระหว่างแถวยางพาราจึงเกิดปัญหาในการปลูกพืชผักสวนครัวเนื่องจากแสงแดดส่องไม่เพียงพอจึงตัดสินใจโค่นล้มต้นยางบางส่วนออก เพื่อให้มีพื้นที่ในการปลูกผักซึ่งเป็นรายได้หลักในขณะนั้นประกอบกับมีความสนใจในการทำการเกษตรตามแนวทางทฤษฎีใหม่ซึ่งเป็นแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในเรื่องการจัดพื้นที่ทำการเกษตร
           ต่อมาจึงเริ่มปรับเปลี่ยนพื้นที่เพิ่มเติมเพื่อปลูกพืชอื่นร่วมในสวนยางพารา โดยศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเองถึงศักยภาพของพืชที่สามารถปลูกร่วมในสวนยางพาราได้ ทั้งพืชที่ต้องการแสงแดดพืชที่สามารถปลูกได้ในสภาพร่มเงา ตลอดจนไม้ผลที่มีศักยภาพในการปลูกร่วมในสวนยางพารา จนปัจจุบันมีพืชหลายชนิดเต็มพื้นที่ 13 ไร่ ได้แก่ ลองกอง กล้วย พริก มะละกอ ผักเหรียง ผักกูด ผักหวาน ทุเรียน ฯลฯ
สามารถดูประวัติและผลงานเพิ่มเติมได้โดยสแกน QR Code