หมอดินอาสาดีเด่น กรมพัฒนาที่ดิน ประจำปี 2562
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10


ชื่อ : นายประทิน อ่อนน้อย
ตำแหน่ง : หมอดินอาสาประจำหมู่บ้าน
ที่อยู่ : ตำบลหนองโรง อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี
รางวัลและประกาศเกียรติบัตร :
1. โล่ประกาศเกียรติคุณ อาสาสมัครดีเด่นที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มแข็งเสียสละ เป็นประโยชน์แก่ สังคมและประเทศชาติ ปี 2561 คณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติฯ
2. โล่รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 หมอดินอาสาดีเด่น ปี 2560 กรมพัฒนาที่ดิน
3. โล่ประกาศเกียรติคุณ เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ สาขาอาชีพทำไร่ ปี 2555 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ลักษณะพื้นที่ ปัญหาของดิน และแนวทางในการแก้ปัญหาพื้นที่ดิน
           นายประทิน อ่อนน้อย เป็นหมอดินอาสาประจำหมู่บ้าน ศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับงานด้านการพัฒนาที่ดิน และนำความรู้ที่ได้จากงานพัฒนาที่ดินมาประยุกต์ใช้ในพื้นที่ของตนเอง โดยเริ่มจากการนำผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีชีวภาพ กรมพัฒนาที่ดินมาใช้ โดยเฉพาะ สารเร่งซุปเปอร์ พด.1 มาหมัก กับมูลสัตว์ และใส่ในช่วงเตรียมดิน จากนั้น นำสารเร่งซุปเปอร์ พด.2 มาผลิตน้ำหมักชีวภาพ เพื่อแช่เมล็ดพันธุ์ข้าว ท่อนพันธุ์มันสำปะหลังและอ้อย ทำการฉีดพ่นในแต่ละช่วงการเจริญเติบโต และผลิตสารป้องกันกำจัดแมลงศัตรูพืช โดยใช้สารเร่งซุปเปอร์ พด.7 ควบคู่กันไป หลังการเก็บเกี่ยวผลผลิต ทำการปรับปรุงบำรุงดินด้วยพืชปุ๋ยสด ได้แก่ถั่วพร้า และปอเทือง
           จากนั้นเกษตรกรแปลงข้างเคียง เห็นการเปลี่ยนแปลงการเจริญเติบโตและผลผลิตเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น จึงนำมาปรับใช้ในพื้นที่ และทำให้เกิดการยอมรับในหมู่บ้านและเกษตรกรหมู่บ้านใกล้เคียง มีการรวมกลุ่ม และได้จัดตั้งงกลุ่มส่งเสริมการผลิตและการใช้สารอินทรีย์ลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร (กลุ่มต่อยอด/กลุ่มเข้มแข็ง) ขึ้น โดยเจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาที่ดิน ได้ทำการฝึกอบรม สาธิตวิธีการทำและวิธีการใช้น้ำหมักชีวภาพ พด.2 และสารป้องกันกำจัดแมลงศัตรูพืช จากสารเร่งซุปเปอร์ พด.7 และได้มอบปัจจัยการผลิต ให้แก่กลุ่มฯ พัฒนาและต่อยอดกลุ่มฯ ให้มีความเข้มแข็ง จัดตั้งกลุ่มผู้ผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง (สูตร 3) กรมพัฒนาที่ดิน
           เนื่องจากที่กล่าวไปข้างต้นแล้วว่า ปุ๋ยเคมี สารเคมี ยาปราบศัตรูพืชมีราคาแพง จึงรวมกลุ่มเพื่อผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง ที่มีคุณภาพ และถูกกว่าปุ๋ยเคมี รวมทัั้งเป็นการปรับปรุงสมบัติทางกายภาพของดินด้วย เป็นการผลิตเพื่อใช้ในกลุ่ม จนปัจจุบันมีการผลิตเพื่อจำหน่าย ให้กับเกษตรกรที่สนใจ
สามารถดูประวัติและผลงานเพิ่มเติมได้โดยสแกน QR Code