รองชนะเลิศอันดับ 2 หมอดินอาสาดีเด่น กรมพัฒนาที่ดิน ประจำปี 2562
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1


ชื่อ : นายขวัญชัย แตงทอง
ตำแหน่ง : หมอดินอาสาประจำจังหวัด
ที่อยู่ : ตำบลสามง่ามท่าโบสถ์ อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท
ลักษณะพื้นที่ ปัญหาของดิน และแนวทางในการแก้ปัญหาพื้นที่ดิน
           นายขวัญชัย แตงทอง เป็นหมอดินอาสาประจำจังหวัดชัยนาท ประกอบอาชีพทำนามาโดยตลอด ในปีพ.ศ. 2535 ได้ใช้พื้นที่นา ประมาณ 1 ไร่ 1 งาน ทดลองทำสวนปลูกมะนาวแป้น จำนวน 95 ต้น ใช้เวลาประมาณ 2 ปี มะนาวเริ่มให้ผลผลิต ทำให้เริ่มมีรายได้เข้ามาค่อนข้างดี จึงทำให้เกิดความคิดที่จะเปลี่ยนจากพื้นที่นาเป็นสวนผสมเพิ่มเติมจากที่มีอยู่เดิม
           สำหรับพื้นที่ทำการเกษตรมีลักษณะเป็นดินเหนียวลึกมากที่เกิดจากตะกอนลำน้ำ เป็นที่ราบเรียบถึงค่อนข้างราบเรียบ การระบายน้ำค่อนข้างเลวถึงเลว โครงสร้างดินแน่นทึบทำให้ยากต่อการไถพรวน การไหลบ่าของน้ำบนผิวดินช้า ความอุดมสมบูรณ์ปานกลาง และอาจมีน้ำท่วมขังพื้นที่ในช่วงฤดูฝน จากสภาพพื้นที่ทางการเกษตรจึงได้มีการนำผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีการพัฒนาที่ดินมาใช้ในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับสภาพพื้นที่ เช่น ผลิตและใช้ปุ๋ยหมัก จากสารเร่งซุปเปอร์ พด.1 ผลิตและใช้น้ำหมักชีวภาพ จากสารเร่งซุปเปอร์ พด.2 ผลิตและใช้เชื้อจุลินทรีย์ควบคุมเชื้อสาเหตุโรครากเน่าโคนเน่าของพืช ใช้สารเร่งซุปเปอร์ พด.3 การปลูกหญ้าแฝกเพื่อป้องกันการชะล้างพังทลาย และการปลูกพืชปุ๋ยสด เป็นต้น
           ตอนนี้มีที่ทำกินทั้งหมด 25 ไร่ โดยแบ่งเป็นทำนา 19 ไร่ทำสวนผลไม้ 1 ไร่ ปลูกพืชผัก 2 ไร่ อาทิเช่น ผักชีฝรั่ง สระแหน่ ข่าเป็นต้น ขุดบ่อเพื่อพักน้ำและเลี้ยงปลาใน 2 งาน เลี้ยงไก่ไข่และเป็ดเทศ 2 ไร่ พื้นที่อยู่อาศัย 1 ไร่ และอื่นๆ 1 ไร่
สามารถดูประวัติและผลงานเพิ่มเติมได้โดยสแกน QR Code